•  
  • Ruchomości (1)

Licytacja ruchomości (28.03.2019)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2019r. o godz. 10:00 w Bałtyckim Parku Dinozaurów – 72-400 Wrzosowo 2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 kolejka szynowa wąskotorowa statek piracki, rok

prod. 2005

1 [szt.] 20 000,00 15 000,00
2 makieta dinozaur na kamieniu 1 [szt.] 5 000,00 3 750,00
3 makieta dinozaura Akanostega 1 [szt.] 5 000,00 3 750,00
4 makieta dinozaura Dimetrodona 2 [szt.] 5 000,00 3 750,00
5 makieta dinozaura Diplodoka 1 [szt.] 50 000,00 37 500,00
6 makieta dinozaura Iguanodona 1 [szt.] 25 000,00 18 750,00
7 makieta dinozaura Kompsognata 2 [szt.] 5 000,00 3 750,00
8 makieta dinozaura Parazaurolofa 1 [szt.] 10 000,00 7 500,00
9 makieta dinozaura Stegozaura 1 [szt.] 15 000,00 11 250,00
10 makieta dinozaura Styrakozaura 1 [szt.] 10 000,00 7 500,00
11 makieta dinozaura Tanystrofa 2 [szt.] 5 000,00 3 750,00
12 makieta dinozaura Triceratopsa 1 [szt.] 30 000,00 22 500,00
13 makieta dinozaura Tyranozaura 1 [szt.] 60 000,00 45 000,00
14 makieta paszcza dinozaura 1 [szt.] 3 000,00 2 250,00
15 obrzeże trawnikowe 6 x 20 x 100 – szare 234

sztuk

1 [szt.] 1 170,00 877,50
16 park linowy siatkowy Tarzania dwunastosłupowy,

rok prod. 2005

1 [szt.] 20 000,00 15 000,00
17 park linowy siatkowy Tarzania dziesięciosłupowy,

rok prod. 2005

1 [szt.] 20 000,00 15 000,00
18 polbruk 6 x 10 x 20 czerwony – 54 m2 54 m2 1 350,00 1 012,50
19 polbruk 6 x 10 x 20 szary – 313,20 m2 313,20 m2 6 264,00 4 698,00
20 trampolina euro-bungy – czterostanowiskowa przenośna,

rok prod. 2005

1 [szt.] 25 000,00 18 750,00
21 zadaszona wiata drewniana 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00
22 Drewniane ławy połączone ze stołami 14 [szt.] 300,00 225,00

ceny brutto

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

page 1 of 1