•  
  • Ruchomości (1)

Licytacja ruchomości (06.08.2020) – Uwaga! Licytacja odwołana!

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2020r. o godz. 10:00 pod adresem ul. Słowiańska 10b, 72-510 Wolin odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

.nr rej. ZKA22472, VIN WV2ZZZ70ZYH099342, rok produkcji 2000, data nast. bad. 2020-09-11 00:00:00

1 [szt.]

10 000,00 **)

7 500,00

2

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

.nr rej. ZKA31309, VIN WV3ZZZ70ZTH038214, rok produkcji 1995, data nast. bad. 2020-06-17 00:00:00

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

3

NISSAN X-TRAIL UDZIAŁ 50 %

.nr rej. ZKA28820, VIN JN1TANT30U0017091, rok produkcji 2002, data nast. bad. 2020-09-13 00:00:00

1 [szt.]

7 500,00 **)

5 625,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

page 1 of 1