•  
  • Nieruchomości (1)

Licytacja nieruchomości SZ1K/00028480/5 (07.01.2019)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-01-2019r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Ewy Dąbrowskiej i Łukasza Dąbrowskiego w równych udziałach po 1/2 części w tejże nieruchomości, położonej pod adresem 72-510 Wolin, Sienkiewicza 5b/10, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00028480/5. Suma oszacowania każdego z udziałów wynosi 60.470,00zł (łączna cena dwóch udziałów to 120.940,00zł) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania każdego z udziałów i wynosi 45.352,50 zł (łączna suma wywołania to 90 705,00zł).Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdego z udziałów, to jest 6.047,00 zł (łączna suma rękojmi to 12 094,00zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny nr 10 stanowiący odrębną nieruchomość – położoną w Wolinie przy ul. Sienkiewicza 5b, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie oraz związany z tym lokalem udział 4901/37733 do części wspólnych budynku i działki gruntu nr 88/14 i 88/15. Lokal znajduje się na czwartym piętrze w/w budynku mieszkalnego oraz składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego oraz balkonu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,90 m2.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 4 stycznia 2019 roku odbędą się oględziny nieruchomości przed licytacją w godz.10:00 – 10.30. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu opis i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

page 1 of 1