•  
  • Nieruchomości (2)

Licytacja nieruchomości (30.06.2017)

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości (egzekucja uproszczona)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 1013 index 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika – 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika – Edmunda Świerskiego

Przedmiot sprzedaży:

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca przedmiot prawa własności – działka nr 177/1 oraz 177/2, obręb 003, Domysłów, gm. Wolin. Obszar całej nieruchomości to 1,1382 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00026379/0. Granice działki określone są w wyrysie z rejestru gruntów.

Nieruchomość położona jest w kompleksie działek rolnych stanowiących użytki zielone przylegających do Lewieńskiej Strugi – kanału łączącego jeziora Domysłowskie i Żółwińskie na terenie wyspy Wolin. Działki od strony północnej przylegają przez drogę do rowu melioracyjnego, od strony południowej do podobnie położonych użytków zielonych. Od strony północno – wschodniej działka nr 177/2 przylega do drogi o nawierzchni szutrowej, która biegnie ze wsi Domysłów w kierunku Wisełki.

Działki znajdują się w terenie płaskim, z lekkim obniżeniem gruntu w kierunku północnym, – kanału łączącego jeziora. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Na nieruchomości nie występują utrudnienia w użytkowaniu rolniczym.

Działki posiadają następujące użytki gruntowe: działka nr 177/1 – łąki trwałe o powierzchni 0,08 ha (symbol Ł, klasa V), łąki trwałe o powierzchni 0,29 ha (symbol Ł, klasa VI), pastwiska trwałe o powierzchni 0,28 ha (symbol Ps, klasa VI). Całość powierzchni działki nr 177/1 to 0,65 ha. Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,41.

Działka nr 177/2 – łąki trwałe o powierzchni 0,1862 ha (symbol Ł, klasa V), pastwiska trwałe o powierzchni 0,3020 (symbol Ps, klasa IV). Całość powierzchni działki nr 177/2 to 0,4882 ha. Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,54.

Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 65.900,00 zł – dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych.

Wartość rynkowa działki nr 177/1 wynosi 37.630,00 zł

Wartość rynkowa działki nr 177/2 wynosi 28.270,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. działki nr 177/1, 177/2 znajdują się na terenie przeznaczonym na cele rolne – w granicach obszaru Natura 2000, (wartościowych przyrodniczo) z zakazem zabudowy.

Zgodnie z art. 975 kpc jeżeli ma być sprzedane kilka części nieruchomości – dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych części nieruchomości. Jeżeli dłużnik nie wskaże kolejności – Komornik wywoła w pierwszej kolejności licytację działki nr 177/1, następnie działki 177/2 i następnie obu działek łącznie.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości.

Suma oszacowania całej nieruchomości SZ1K/00026379/0 wynosi 65.900,00 zł. Suma wywołania wynosi 32.950,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 6590,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przedmiotowym postępowaniu obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Suma oszacowania działki nr 177/1 wynosi 37.630,00 zł. Suma wywołania wynosi 18.815,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 3763,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii.

Suma oszacowania działki nr 177/2 wynosi 28.270,00 zł. Suma wywołania wynosi 14.135,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 2.827,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału do 1/2 niewydzielonej części nieruchomości – egzekucja uproszczona (08.05.2017)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 1013 index 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika – 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału do 1/2 w nieruchomości należącego do dłużniczki – Anety Gajda.

Przedmiot sprzedaży:

1. udział do 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki nr 143/4 położonej w obrębie 0003 Dziwnówek, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Granice działki określone są w kopii mapy dołączonej do akt sprawy. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,0565 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00018167/2.

Nieruchomość położona jest w środkowej części osiedla (Osiedle Słoneczne w Dziwnówku) i przylega od dwóch stron do drogi osiedlowej posiadającej nawierzchnię z kostki betonowej. Działka posiada zjazd z tej drogi i znajduje się w terenie z pełnym wyposażeniem w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka znajduje się w terenie płaskim, ma kształt regularny i jest nieogrodzona. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne, w części zabudowane budynkami mieszkalnymi. Sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne i nie stwarzające znacznych uciążliwości. Działka znajduje się w niewielkiej odległości od Zatoki Wrzosowskiej będącej częścią Zalewu Kamieńskiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren położony w

miejscowości Dziwnówek pomiędzy: ul. Wolności, ul. 1-Maja, a granicą obrębu Dziwnówek (Dz. Urz.

Woj. Zach. Nr 101 z dnia 25 sierpnia 2016 2011 r. poz. 1834) działka nr 143/4, obręb Dziwnówek

znajduje się na obszarze strefy rozwoju funkcji osadniczych

Wartość rynkowa udziału do 1/2 w nieruchomości wynosi 68.250,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości.

Suma oszacowania udziału do 1/2 nieruchomości SZ1K/00018167/2 wynosi 68.250,00 zł. Suma wywołania wynosi 51.187,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 6.825,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię można wpłacać do momentu wywołania licytacji (rękojmie w kasie kancelarii przyjmowane będą do godziny 9:50). Licytacja nieruchomości wywołana będzie o godz. 11:00.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków co do zapłaty ceny – traci rękojmię.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

 

page 1 of 1