•  
  • Nieruchomości (3)

Licytacja nieruchomości SZ1K/00023415/4 (09.10.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Leszka Rodziewicza.

Egzekucja skierowana jest do nieruchomości zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności – działka nr 65/39, Sulikowo, gmina Świerzno. Obszar całej nieruchomości to 1,6824 ha (grunty orne RIIIb, grunty rolne zabudowane Br-RIIIb). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW SZ1K/00023415/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który został przez biegłego oceniony jako ruiny.

Suma oszacowania wynosi 124.160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93.120,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.416,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika (w godzinach jej urzędowania) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 października 2017 roku w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13) sala 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: GOSAT sp. z o.o. w Ostromicach, 72-500 Wolin, Ostromice.

godz. 11:30 nieruchomość SZ1K/21542/9

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę nr 66/39. Nieruchomość położona jest we wsi Ostromice, gmina Wolin. Obszar całej nieruchomości to 0,0769 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00021542/9. Działka ma kształt regularny, znajduje się w terenie posiadającym pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka łącznie z działkami nr 66/25, 66/26, 66/16, 66/17 jest ogrodzona płotem z elementów żelbetowych od strony zachodniej, północnej i wschodniej. W granicach działki drogowej nr 66/2 znajduje się brama wjazdowa do kompleksu działek 66/39, 66/25, 66/26, 66/16 i 66/17. Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią nieruchomości zabudowane podobnymi budynkami magazynowymi. Na działce jest posadowiony budynek o funkcji innej niż mieszkalna (budynek składa się z jednej nadziemnej kondygnacji). Budynek został wybudowany w latach 80. XX wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 193 m². Brak podpiwniczenia. Budynek jest zdewastowany.

Suma oszacowania wynosi 102.340,00 zł brutto.

Suma wywołania wynosi 76.755,00 zł brutto (cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 10.234,00 zł (licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326).

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT. Wylicytowana kwota jest kwotą brutto.

godz. 11:45 nieruchomość SZ1K/21453/8

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość zabudowana stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków i budowli – działka nr 88/14, 88/43, położone w Golczewie, ul. Niepodległości 31c. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW SZ1K/00021453/8.

Działka nr 88/14 przylega bezpośrednio do drogi stanowiącą ulicę Niepodległości i zabudowana jest budynkami obsługi stacji paliw.

Stacja paliw posiada 2 dystrybutory połączone rurociągiem ze zbiornikami paliwa zlokalizowanymi w części zachodniej działki nr 88/43. Działka nr 88/14 jest utwardzona podjazdem do budynku i dystrybutorów kostką betonową typu trelinka. Budynek obsługi stacji paliw łącznie z zadaszonymi wiatami, stanowi kompleks zabudowy użytkowanej stacji paliw.

Od strony północno – zachodniej działka graniczy z działką nr 88/43, która stanowi niezabudowany grunt, ogrodzony płotem z siatki stalowej. Część działki jest utwardzona dojazdem do zbiorników paliwa, które znajdują się w części zachodniej działki. Stwierdzono 5 zaworów służących napełnianiu podziemnych zbiorników paliwa, z których 2 (wg informacji użytkownika nieruchomości) są użytkowane.

Działki zlokalizowane są w terenie z pełną infrastrukturą techniczną.

Przedmiot egzekucji jest nieruchomością władnącą z prawem przejazdu i przechodu. W dziale III księgi wieczystej nieruchomości SZ1K/00008622/7 ujawniona jest następująca wzmianka: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogowa obciążająca działkę nr 88/42 na rzecz każdoczesnegoużytkownika wieczystego działki nr 88/43, dla której prowadzona jest księga wieczysta 21453.

W odpisie księgi wieczystej brak jest informacji o dacie końcowej użytkowania wieczystego. Z aktu notarialnego znajdującego się w księdze wieczystej urządzonej dla w/w nieruchomości wynika, iż końcową datą użytkowania wieczystego jest 5 grudnia 2089 roku.

Na nieruchomości urządzona jest stacja paliw. Na działce nr 88/14 posadowiony jest budynek o powierzchni zabudowy 32 m2, dwie wiaty zadaszone o powierzchni: 38 m2 i 50 m2 oraz dwa dystrybutory paliw. Budynek stacji paliw jest murowany. Budynek posiada zadaszenie – jedno zadaszenie osłania stanowiska dystrybucji stacji paliw, drugie – miejsca postojowe przy południowo-zachodniej części budynku.

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość wraz dystrybutorami paliwa i zbiornikami paliwa. Eksploatacja w/w urządzeń wymaga posiadania stosownych pozwoleń (wydawanych m.in. przez Urząd Dozoru Technicznego). Brak dokumentacji lub utrata świadectw legalizacyjnych/ decyzji zezwalających na eksploatację/ itp. nie powoduje zmiany wartości nieruchomości, pozostaje bez wpływu na toczące się postępowanie egzekucyjne i znajduje się poza obszarem działania komornika.

Suma oszacowania wynosi 117.940,00 zł brutto.

Suma wywołania wynosi 88.455,00 zł brutto (cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 11.794,00 zł (licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326).

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT. Wylicytowana kwota jest kwotą brutto.

godz. 12:00 nieruchomość SZ1K/00021210/3

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca przedmiot prawa własności – działka nr 66/26, położona w Ostromicach gm. Wolin (obręb ewidencyjny Ostromice). Obszar całej nieruchomości to 0,1436 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00021210/3. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem (brak podpiwniczenia) innym niż mieszkalny, o powierzchni zabudowy 96 m2. Budynek został wzniesiony w latach 80 XX w. Do nieruchomości przynależy budynek o powierzchni 6 m2 stanowiący zadaszony ganek przed wejściem głównym do w/w budynku .

Suma oszacowania wynosi 60.970,00 zł brutto.

Suma wywołania wynosi 45.727,50 zł brutto (cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 6.097,00 zł (licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326).

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT. Wylicytowana kwota jest kwotą brutto.

godz. 12:15 nieruchomość SZ1K/00016893/6

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca przedmiot prawa własności – działka nr 66/25, położona w Ostromicach gm. Wolin (obręb ewidencyjny 0034). Obszar całej nieruchomości to 0,1289 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00016893/6.

Suma oszacowania wynosi 32.300,00 zł brutto.

Suma wywołania wynosi 24.225,00 zł brutto (cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 3.230,00 zł (licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326).

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT. Wylicytowana kwota jest kwotą brutto.

Informacje dotyczące wszystkich w/w licytacji:

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz.9:00 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

 

Licytacja udziału w nieruchomości SZ1K/00018167/2

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości (egzekucja uproszczona)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 1013 index 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika – 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7, odbędzie się druga licytacja udziału do 1/2 w nieruchomości należącego do dłużniczki – Anety Gajda.

Przedmiot sprzedaży:

1. udział do 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki nr 143/4 położonej w obrębie 0003 Dziwnówek, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Granice działki określone są w kopii mapy dołączonej do akt sprawy. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,0565 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00018167/2.

Nieruchomość położona jest w środkowej części osiedla (Osiedle Słoneczne w Dziwnówku) i przylega od dwóch stron do drogi osiedlowej posiadającej nawierzchnię z kostki betonowej. Działka posiada zjazd z tej drogi i znajduje się w terenie z pełnym wyposażeniem w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka znajduje się w terenie płaskim, ma kształt regularny i jest nieogrodzona. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne, w części zabudowane budynkami mieszkalnymi. Sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne i nie stwarzające znacznych uciążliwości. Działka znajduje się w niewielkiej odległości od Zatoki Wrzosowskiej będącej częścią Zalewu Kamieńskiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren położony w

miejscowości Dziwnówek pomiędzy: ul. Wolności, ul. 1-Maja, a granicą obrębu Dziwnówek (Dz. Urz.

Woj. Zach. Nr 101 z dnia 25 sierpnia 2016 2011 r. poz. 1834) działka nr 143/4, obręb Dziwnówek

znajduje się na obszarze strefy rozwoju funkcji osadniczych

Wartość rynkowa udziału do 1/2 w nieruchomości wynosi 68.250,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości.

Suma oszacowania udziału do 1/2 nieruchomości SZ1K/00018167/2 wynosi 68.250,00 zł. Suma wywołania wynosi 34.125,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 6.825,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przedmiotowym postępowaniu obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków co do zapłaty ceny – traci rękojmię.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

 

page 1 of 1