•  
  • Nieruchomości (8)

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00006756/1 oraz nr KW SZ1K/00007551/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZYCH LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00006756/1 oraz nr KW SZ1K/00007551/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy Zastępca Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2018 roku o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13) sala 209 odbędą się pierwsze licytacje nieruchomości należących do dłużnika Janusza Piasecznego

nieruchomość SZ1K/6756/1

Nieruchomość rolna posadowiona na działce gruntu nr 127/11 – geodezyjny obręb ewidencyjny – 0121, w Kołczewie przy ulicy Bałtyckiej 7, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Powierzchnia działki wynosi 0,1200 ha (12 a, 1.200,00 m2). Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 97,00 m2.Budynek składający się z 5 pokojów, 2 kuchni, łazienki, korytarza i strychu, brak jest podpiwniczenia. Od strony północnej działka bezpośrednio przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej, od strony wschodniej do części nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, od strony zachodniej i południowej do działek niezabudowanych.Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku dotyczącą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 145.620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109.215,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.562,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

nieruchomość SZ1K/7551/1

Przedmiotem egzekucji jest udział 3/4 w nieruchomości rolnej położonej w Kołczewie przy ulicy Bałtyckiej, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość posadowiona na działkach gruntu nr 127/7, nr 127/8 oraz nr 127/9 – geodezyjny obręb ewidencyjny – 0121, Kołczewo 1. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,0797 ha (7,97 a, 797,00 m2). Działka nr 127/7 stanowi grunty orne o najsłabszej klasie VI i posiada powierzchnię 0,0155 ha (1,55 a, 155,00 m2). Działka nr 127/8 stanowi grunty orne o najsłabszej klasie VI i posiada powierzchnię 0,0443 ha (4,43 a, 443,00 m2). Działka nr 127/9 stanowi grunty rolne zabudowane i posiada powierzchnię 0,0199 ha (1,99 a, 199,00 m2). Działki składają się na nieruchomość tworzącą zwarty kompleks przylegający do nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 127/11. Działki nr 127/7 i 127/9 od strony zachodniej graniczą z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym, a działka 127/8 od strony południowej przylega do niezabudowanej nieruchomości przylegającej z kolei bezpośrednio do brzegu jeziora Kołczewskiego. Teren stanowi ogród z drzewami owocowymi, krzewami i roślinami ozdobnymi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku dotyczącą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania udziału wynosi 35.040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26.280,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.504,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Informacje ogólne dotyczące w/w licytacji:

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 2 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 odbędą się oględziny nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00023415/4 (03.01.2018)

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00023415/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy Zastępca Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-01-2018r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Leszka Rodziewicza.

Egzekucja skierowana jest do nieruchomości zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności – działka nr 65/39, Sulikowo, gmina Świerzno. Obszar całej nieruchomości to 1,6824 ha (grunty orne RIIIb, grunty rolne zabudowane Br-RIIIb). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW SZ1K/00023415/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który został przez biegłego oceniony jako ruiny.

Suma oszacowania wynosi 124.160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82.773,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.416,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika (w godzinach jej urzędowania) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00025632/5 (12.12.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00025632/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy Zastępca Dawid Opas na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2017r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Jacka Misztowta udziału 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 165, geodezyjny obręb ewidencyjny 0040, Skoszewo, gm. Wolin (72-510), pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00025632/5. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nieruchomość obejmuje 1,1454 ha w symbolu klasoużytku ŁV (łąki trwałe).

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 7.350,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.512,50zł.

Nieruchomość jest położona w kompleksie użytków rolnych położonych w sąsiedztwie wód Zalewu Szczecińskiego znajdujących się na zachód od wsi Skoszewo. Jest to wieś z zabudową zlokalizowaną wzdłuż ulicy biegnącej z kierunku południe – północ, od strony zachodniej za zabudowaniami rozciąga się kompleks użytków zielonych, które dochodzą do brzegów Zalewu Szczecińskiego. Od wsi Skoszewo do siedziby gminy- Wolina, odległość wynosi około 8 km.

Działka nr 165 zlokalizowana jest w północnej części kompleksu, wśród podobnych niskich użytków zielonych, które od wód Zalewu Szczecińskiego oddziela wał ziemny, którego grzbietem biegnie droga.

Dojazd do działki jest z drogi gruntowej, która przylega do części wschodniej działki, jest to droga nieprzejezdna. Od drogi przebiegającej przez wieś w kierunku kompleksu, gdzie znajduje się wyceniana działka biegnie droga o nawierzchni z płyt jumbo (częściowo uszkodzona), droga ta dochodzi do wału przeciwpowodziowego.

Teren działki jest płaski i nieużytkowany. Działka jest nieużytkowana, w znacznej części porośnięta zakrzaczeniami wierzby. Działka znajduje się w terenie pozbawionym uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie art. 154 ust. 2 ustawy ,,W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego”.

Dla nieruchomości obejmującej działkę nr 165 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. działka nr 165, obręb Skoszewo, leży na terenie przeznaczonym na cele rolne.

W kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 w godzinach jej urzędowania (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00) wolno przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 735,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

Licytacje nieruchomości (29.11.2017)

OBWIESZCZENIE O DRUGICH LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2017 roku w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13) sala 209 odbędą się drugie licytacje nieruchomości należące do dłużnika: GOSAT sp. z o.o. w Ostromicach, 72-500 Wolin, Ostromice.

godz. 9:30 nieruchomość SZ1K/21542/9

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę nr 66/39. Nieruchomość położona jest we wsi Ostromice, gmina Wolin. Obszar całej nieruchomości to 0,0769 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00021542/9. Działka ma kształt regularny, znajduje się w terenie posiadającym pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka łącznie z działkami nr 66/25, 66/26, 66/16, 66/17 jest ogrodzona płotem z elementów żelbetowych od strony zachodniej, północnej i wschodniej. W granicach działki drogowej nr 66/2 znajduje się brama wjazdowa do kompleksu działek 66/39, 66/25, 66/26, 66/16 i 66/17. Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią nieruchomości zabudowane podobnymi budynkami magazynowymi. Na działce jest posadowiony budynek o funkcji innej niż mieszkalna (budynek składa się z jednej nadziemnej kondygnacji). Budynek został wybudowany w latach 80. XX wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 193 m². Brak podpiwniczenia. Budynek jest zdewastowany.

Suma oszacowania wynosi 102.340,00 zł brutto.

Suma wywołania wynosi 68.226,67 zł brutto (cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 10.234,00 zł (licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326).

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT. Wylicytowana kwota jest kwotą brutto.

godz. 10:00 nieruchomość SZ1K/16893/6

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca przedmiot prawa własności – działka nr 66/25, położona w Ostromicach gm. Wolin (obręb ewidencyjny 0034). Obszar całej nieruchomości to 0,1289 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00016893/6.

Suma oszacowania wynosi 32.300,00 zł brutto.

Suma wywołania wynosi 21.533,33 zł brutto (cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 3.230,00 zł (licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326).

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT. Wylicytowana kwota jest kwotą brutto.

godz. 10:30 nieruchomość SZ1K/21210/3

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca przedmiot prawa własności – działka nr 66/26, położona w Ostromicach gm. Wolin (obręb ewidencyjny Ostromice). Obszar całej nieruchomości to 0,1436 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00021210/3. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem (brak podpiwniczenia) innym niż mieszkalny, o powierzchni zabudowy 96 m2. Budynek został wzniesiony w latach 80 XX w. Do nieruchomości przynależy budynek o powierzchni 6 m2 stanowiący zadaszony ganek przed wejściem głównym do w/w budynku .

Suma oszacowania wynosi 60.970,00 zł brutto.

Suma wywołania wynosi 40.646,67 zł brutto (cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 6.097,00 zł (licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326).

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT. Wylicytowana kwota jest kwotą brutto.

Informacje dotyczące wszystkich w/w licytacji:

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz.9:00 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

 

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00035574/3 (24.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00035574/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2017r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Dariusza Grabarskiego położonej pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I nr 2/1 kl. 2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00035574/3. Suma oszacowania wynosi 288.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216.412,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.855,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326.

Egzekucja skierowana jest do samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni użytkowej 110,42 m2 usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Na chwilę opisu i oszacowania lokal pozostawał przedzielony ścianką z płyty k-g tworząc w istocie dwa lokale z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Każda z dwóch części posiada odrębne, niezależne wejście bezpośrednio z ulicy.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 10:00 odbędą się oględziny nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT.Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI O NR KW SZ1K/00007500/9 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00007500/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskimna podstawie art. 10136 Kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Ryszarda Oganowskiego udziału 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Nieruchomość stanowi działki nr 5,6,13,240/1 oraz 250 usytuowane w miejscowości Trzebieszewo, w gminie Kamień Pomorski (kod pocztowy 72-400), powiat kamieński, 0014, Trzebieszewo .Obszar całej nieruchomości to 14,4100 ha. Działka posiada następujące użytki gruntowe:

– działka nr 5 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (3,48 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,18 ha) oraz nieużytki (0,38 ha);

– działka nr 6 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (1,84 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,11 ha) oraz nieużytki (0,37 ha);

– działka nr 13 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (2,51 ha) oraz grunty pod rowami o klasie IV (0,08 ha);

– działka nr 240/1 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (2,75 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,08 ha) oraz nieużytki (0,62 ha);

– działka nr 250 o wskaźniku bonitacji 0,51 stanowi łąki trwałe o klasie IV (1,12 ha), grunty pod rowami o klasie II (0,73 ha) oraz nieużytki (2,01 ha).

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00007500/9. Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 129.895,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97.421,25 zł.

Nieruchomość stanowi niezabudowane działki rolne i znajduje się w kompleksie trwałych użytków zielonych, od strony południowej i wschodniej obejmuje łąki, nieużytki i wody w zlewisku rzek Wołczy i Niemicy uchodzących do zatoki kamieńskiej. Przedmiotowe działki znajdują się na północny-zachód od wsi Trzebieszewo, z której do działek prowadzi na odcinku 100,00 m droga z betonowych płyt typu jumbo, a dalej w kierunku północnym droga gruntowa częściowo przebiegająca wzdłuż rowów melioracyjnych, która dochodzi do wału przeciwpowodziowego znajdującego się od południowej strony rozlewiska rzeki Świniec. Działki przylegają do w/w drogi gruntowej. Działki 240/1 i 13 znajdują się w odległości ok. 450,00 m od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działek jest płaski. Na nieużytku działki nr 240/1 znajdują się zakrzaczenia i trzcinowisko. Działki nr 5 i 6 znajdują się w odległosci ok. 900,00 m od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działek jest płaski. Na nieużytkach znajdują się zakrzaczenia i trzcinowiska, w części użytków łąkowych działki były wykaszane. Działka nr 250, od strony zachodniej przylega do wału przeciwpowodziowego i znajduje się około 1,3 km od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działki jest niski, w wiekszej części działkę porasta trzcina oraz niepielęgnowane zadrzewienie olchy i zakrzaczenia. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XLVI/592/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 sierpnia 2013 roku dotyczącą aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień Pomorski przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 12.989,50zł, najpóźniej w dniu przetargu. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym do godziny 12.00. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K00028937/4 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K00028937/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-11-2017r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Sławomira Warylaka położonej pod adresem 72-420 Dziwnów, Os. Rybackie 63/2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K00028937/4. Suma oszacowania wynosi 195.640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146.730,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.564,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326

Egzekucja skierowana jest do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot prawa własności. Nieruchomość położona jest w Dziwnowie, Os. Rybackie nr 63, lokal nr 2. Powierzchnia lokalu wynosi 79,9300 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze. Z lokalem związany jest udział 442/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 10:00 odbędą się oględziny nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00025291/2 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00025291/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 10136 Kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2017r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Norberta Piaseckiego. Nieruchomość stanowi działkę nr 19/3 usytuowaną w miejscowości Sułomino, w gminie Wolin (kod pocztowy 72-510), powiat kamieński, geodezyjny obręb ewidencyjny 0016 Sułomino.Obszar całej nieruchomości to 0,1809 ha. Działka posiada następujące użytki gruntowe:

grunty orne o powierzchni 0,0504 ha, symbol: R, klasa: III b,

grunty orne o powierzchni 0,0430, symbol: R, klasa V,

grunty orne o powierzchni 0,0875, symbol: R, klasa: IVa.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00025291/2. Suma oszacowania wynosi 59.590,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44.692,50zł.

Nieruchomość położona jest w odległości około 500 m na wschód od zabudowań wsi Sułomino, która odległa jest o 500 m na południe od drogi krajowej S3 i około 3 km od Wolina – siedziby gminy. Sułomino jest wsią położoną nad Zalewem Szczecińskim, w którym znaczna część nieruchomości użytkowana jest w okresie letnim jako nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kompleksie podziałowym, na który składa się kilkanaście działek, położonych wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej do brzegu Zalewu Szczecińskiego, do którego odległość od działki wynosi około 300 m. Działka znajduje się w terenie z uzbrojeniem w liniową infrastrukturę elektroenergetyczną zasilaną ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w północno- wschodnim narożniku kompleksu. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w studium gminnym nieruchomość znajduje się na obszarze strefy rekreacji.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne. Sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne, nie stwarzające uciążliwości. Działka posiada przyłącze do sieci elektoenergetycznej – uzbrojenie niepełne. Działka nie jest ogrodzona i zagospodarowana, teren działki porastają zakrzaczenia.

W kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 w godzinach jej urzędowania (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00) wolno przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5.959,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

page 1 of 1