LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00035574/3 (24.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00035574/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2017r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Dariusza Grabarskiego położonej pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I nr 2/1 kl. 2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00035574/3. Suma oszacowania wynosi 288.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216.412,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.855,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326.

Egzekucja skierowana jest do samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni użytkowej 110,42 m2 usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Na chwilę opisu i oszacowania lokal pozostawał przedzielony ścianką z płyty k-g tworząc w istocie dwa lokale z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Każda z dwóch części posiada odrębne, niezależne wejście bezpośrednio z ulicy.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 10:00 odbędą się oględziny nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT.Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Licytacja ruchomości Renault Laguna (23.11.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2017r. o godz. 12:00 w ul. Ks. Racibora I 2a/7, 72-200 Nowogard odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Renault Laguna 1.9 DCI Kombi 1870 cm3, olej

napędowy .nr rej. DSR18094, VIN VF1KG0R0624154734

1 [szt.] 5 000,00 3 750,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości (23.11.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2017r. o godz. 10:30 w lokalu: 72-105 Rurzyca, ul. Goleniowska 91 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA OCTAVIA ROK PROD. 1 998 KOLOR: ZIELONY

.nr rej. ZGL03529, VIN TMBZZZ1U9XX177067, kolor zielony

1 [szt.] 5 000,00 2 500,00
2 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FSC STARACHOWICE STAR R OK

PROD. 1997 KOLOR: SZARY / SREBRNY

.nr rej. ZGL23387, VIN SUS1142CEV0012609, kolor szary / srebrny

1 [szt.] 4 000,00 2 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości AUDI 80 2.0 (22.11.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2017r. o godz. 11:30 w lokalu: 72-510 WOLIN, KODRĄB 41 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI 80 2.0 KAT ROK PROD. 1993 KOLOR: CZERWONY .nr rej. ZKAW082, VIN WAUZZZ8CZPA244727, nr silnika ABT181800, kolor czerwony 1 [szt.] 2 500,00 1 250,00

*) cena za sztukę

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości FIAT DOBLO (22.11.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2017r. o godz. 10:00 na parkingu usytuowanym przy Bałtyckim Parku Dinozaurów we Wrzosowie (72-400) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FIAT DOBLO ROK PROD. 20 05 KOLOR: NIEBIESKI .nr rej. ZS7438E, VIN ZFA22300005336835, kolor niebieski 1 [szt.] 12 000,00 6 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości (22.11.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2017r. o godz. 13:00 w lokalu: 72-400 Kamień Pomorski, Rozwarowo 15 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 CIĄGNIK ROLNICZY BELARUS 1221 ROK PROD. 20 08 KOLOR: CZERWONY

.nr rej. ZKAT544, VIN 12024559, kolor czerwony

1 [szt.] 50 000,00 37 500,00
2 rozsiewacz nawozów Unia MX 1600 H rok prod.

2009

1 [szt.] 10 000,00 7 500,00
3 pług Unia Tur Vario 5R, rok prod. 2009 1 [szt.] 9 000,00 6 750,00
4 brona talerzowa Unia CUT 39×560, rok prod.2009 1 [szt.] 15 000,00 11 250,00
5 opryskiwacz polowy ciągnikowy 2500l agro-handel,

rok prod. 2009

1 [szt.] 8 000,00 6 000,00
6 agregat uprawno siewny ECO 350 rok prod. 2009 1 [szt.] 10 000,00 7 500,00

*) cena za sztukę

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI O NR KW SZ1K/00007500/9 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00007500/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskimna podstawie art. 10136 Kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Ryszarda Oganowskiego udziału 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Nieruchomość stanowi działki nr 5,6,13,240/1 oraz 250 usytuowane w miejscowości Trzebieszewo, w gminie Kamień Pomorski (kod pocztowy 72-400), powiat kamieński, 0014, Trzebieszewo .Obszar całej nieruchomości to 14,4100 ha. Działka posiada następujące użytki gruntowe:

– działka nr 5 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (3,48 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,18 ha) oraz nieużytki (0,38 ha);

– działka nr 6 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (1,84 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,11 ha) oraz nieużytki (0,37 ha);

– działka nr 13 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (2,51 ha) oraz grunty pod rowami o klasie IV (0,08 ha);

– działka nr 240/1 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (2,75 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,08 ha) oraz nieużytki (0,62 ha);

– działka nr 250 o wskaźniku bonitacji 0,51 stanowi łąki trwałe o klasie IV (1,12 ha), grunty pod rowami o klasie II (0,73 ha) oraz nieużytki (2,01 ha).

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00007500/9. Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 129.895,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97.421,25 zł.

Nieruchomość stanowi niezabudowane działki rolne i znajduje się w kompleksie trwałych użytków zielonych, od strony południowej i wschodniej obejmuje łąki, nieużytki i wody w zlewisku rzek Wołczy i Niemicy uchodzących do zatoki kamieńskiej. Przedmiotowe działki znajdują się na północny-zachód od wsi Trzebieszewo, z której do działek prowadzi na odcinku 100,00 m droga z betonowych płyt typu jumbo, a dalej w kierunku północnym droga gruntowa częściowo przebiegająca wzdłuż rowów melioracyjnych, która dochodzi do wału przeciwpowodziowego znajdującego się od południowej strony rozlewiska rzeki Świniec. Działki przylegają do w/w drogi gruntowej. Działki 240/1 i 13 znajdują się w odległości ok. 450,00 m od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działek jest płaski. Na nieużytku działki nr 240/1 znajdują się zakrzaczenia i trzcinowisko. Działki nr 5 i 6 znajdują się w odległosci ok. 900,00 m od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działek jest płaski. Na nieużytkach znajdują się zakrzaczenia i trzcinowiska, w części użytków łąkowych działki były wykaszane. Działka nr 250, od strony zachodniej przylega do wału przeciwpowodziowego i znajduje się około 1,3 km od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działki jest niski, w wiekszej części działkę porasta trzcina oraz niepielęgnowane zadrzewienie olchy i zakrzaczenia. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XLVI/592/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 sierpnia 2013 roku dotyczącą aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień Pomorski przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 12.989,50zł, najpóźniej w dniu przetargu. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym do godziny 12.00. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K00028937/4 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K00028937/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-11-2017r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Sławomira Warylaka położonej pod adresem 72-420 Dziwnów, Os. Rybackie 63/2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K00028937/4. Suma oszacowania wynosi 195.640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146.730,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.564,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326

Egzekucja skierowana jest do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot prawa własności. Nieruchomość położona jest w Dziwnowie, Os. Rybackie nr 63, lokal nr 2. Powierzchnia lokalu wynosi 79,9300 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze. Z lokalem związany jest udział 442/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 10:00 odbędą się oględziny nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00025291/2 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00025291/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 10136 Kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2017r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Norberta Piaseckiego. Nieruchomość stanowi działkę nr 19/3 usytuowaną w miejscowości Sułomino, w gminie Wolin (kod pocztowy 72-510), powiat kamieński, geodezyjny obręb ewidencyjny 0016 Sułomino.Obszar całej nieruchomości to 0,1809 ha. Działka posiada następujące użytki gruntowe:

grunty orne o powierzchni 0,0504 ha, symbol: R, klasa: III b,

grunty orne o powierzchni 0,0430, symbol: R, klasa V,

grunty orne o powierzchni 0,0875, symbol: R, klasa: IVa.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00025291/2. Suma oszacowania wynosi 59.590,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44.692,50zł.

Nieruchomość położona jest w odległości około 500 m na wschód od zabudowań wsi Sułomino, która odległa jest o 500 m na południe od drogi krajowej S3 i około 3 km od Wolina – siedziby gminy. Sułomino jest wsią położoną nad Zalewem Szczecińskim, w którym znaczna część nieruchomości użytkowana jest w okresie letnim jako nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kompleksie podziałowym, na który składa się kilkanaście działek, położonych wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej do brzegu Zalewu Szczecińskiego, do którego odległość od działki wynosi około 300 m. Działka znajduje się w terenie z uzbrojeniem w liniową infrastrukturę elektroenergetyczną zasilaną ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w północno- wschodnim narożniku kompleksu. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w studium gminnym nieruchomość znajduje się na obszarze strefy rekreacji.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne. Sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne, nie stwarzające uciążliwości. Działka posiada przyłącze do sieci elektoenergetycznej – uzbrojenie niepełne. Działka nie jest ogrodzona i zagospodarowana, teren działki porastają zakrzaczenia.

W kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 w godzinach jej urzędowania (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00) wolno przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5.959,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Licytacja ruchomości (17.10.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2017r. o godz. 10:00 w lokalu: 72-400 Kamień Pomorski, Kukułowo 17 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY BMW 316 KAT ROK PROD. 199 2 KOLOR: CZARNY – USZKODZONY

.nr rej. ZKA02983, VIN WBACA11070AJ13093, kolor czarny

1 [szt.]

1 000,00

500,00

2

samochód osobowy Audi A 3, nr rej. ZKA 19935,

rok prod. 2000 .VIN WAUZZZ8LZYA107368

1 [szt.]

8 000,00

4 000,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

page 1 of 1