Licytacja nieruchomości KW SZ1K/00015529/7 (14.11.2014)

                           OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                          nr KW SZ1K/00015529/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2014r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Moniki Sadłocha-Zielińskiej (udział 1/2) i Adama Zielińskiego (udział 1/2), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00015529/7.

Przedmiotem egzekucji jest odrębna nieruchomość – lokal mieszkalny nr 4 położony w Gadomiu 18 B (gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie). Z lokalem związany jest udział 649/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc. Pomieszczeniem przynależnym lokalu jest piwnica. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 30,33 m2. Łączna powierzchnia pomieszczenia przynależnego wynosi 19,21 m2. Łączna powierzchnia lokalu razem z pomieszczeniem przynależnym wynosi 49,54m2.
Suma oszacowania wynosi 60.770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40.513,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.077,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326. Rękojmia winna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 12 listopada 2014 roku o godz. 10:30 odbędą się oględziny nieruchomości w miejscu jej położenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja nieruchomości KW SZ1K/00001603/9 (14.11.2014)

                           OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                nr KW SZ1K/00001603/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2014r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu – Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim – mającego siedzibę w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki Haliny Łabuszewskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00001603/9.

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Ostromice, gmina Wolin i składająca się z czterech nieprzylegających do siebie bezpośrednio działek:
- zabudowana (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) działka nr 48 o pow. 0,13 ha,
- niezabudowana działka nr 102 o pow. 0,85 ha,
- niezabudowana działka nr 130/2 o pow. 0,6936 ha,
- niezabudowana działka 130/3 o pow. 0,2085 ha.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 146.940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97.960,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.694,00 zł.

Licytant może przystąpić do przetargu poszczególnych działek.
l.p.
działka
suma oszacowania
suma wywołania
rękojmia

zabudowana działka nr 48
o pow. 0,13 ha
111.140,00 zł
74.093,33 zł
11.114,00 zł

niezabudowana działka nr 102 o pow. 0,85 ha
14.490,00 zł
9.660,00 zł
1.449,00 zł

niezabudowana działka nr 130/2 o pow. 0,6936 ha
17.540,00 zł
11.693,33 zł
1.754,00 zł

niezabudowana działka nr 130/3 o pow. 0,2085 ha
3.770,00 zł
2.513,33 zł
377,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326. Rękojmia winna być wniesiona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość (działki niezabudowane) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Oględziny zabudowanej działki nr 48 odbędą się w dniu 12 listopada 2014 roku o godz. 9.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja nieruchomości nr KW SZ1K/00012924/5 (5.11.2014)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00012924/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-11-2014r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużniczki Elżbiety Dzikowskiej do 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskimprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00012924/5.

Przedmiotem egzekucji jest udział 1/2 części w nieruchomości rolnej zabudownej – działka nr 15/28 i 15/43 w miejscowości Świniec, obręb ewidencyjny 0015 Świniec, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Działka nr 15/28 stanowi użytki rolne zabudowane, o symbolu klasoużytku B-RIIIb i posiada powierzchnię 0,0479 ha. Działka nr 15/43 stanowi grunty orne, o symbolu klasoużytku RIIIb i posiada powierzchnię 0,1157 ha. Działka 15/28 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania udziału w całej nieruchomości wynosi 25.060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.795,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.506,00zł.

Suma oszacowania udziału do 1/2 części w zabudowanej działce nr 15/28 wynosi 21.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.275,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.170,00zł.

Suma oszacowania udziału do 1/2 części w niezabudowanej działce nr 15/43 wynosi 3.360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.520,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 336,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 3 listopada 2014 roku o godz. 9.30 odbędą się oględziny nieruchomości w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

page 1 of 1