Licytacja nieruchomości SZ1K/00023216/9 (05.12.2014)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00023216/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2014r o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dłużniczki Iwony Albert.

Przedmiotem egzekucji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu, ul. Westerplatte 18, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00023216/9. Nieruchomość stanowi działkę nr 883, obręb ewidencyjny 0001 Międzywodzie. Nieruchomość posiada całkowitą powierzchnię – 0,2272 ha, w tym zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) – 0,1058 ha, a tereny rekreacyjno wypoczynkowe (Bz) to 0,1214 ha.

Suma oszacowania wynosi 668.970,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 501.727,50zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66.897,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja nieruchomości SZ1K/00016270/3 i SZ1K/00016259/0 (01.12.2014)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00016270/3

i nr KW SZ1K/00016259/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2014r. o godz. 14:00 i 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

godz. 14:00

Przedmiotem egzekucji jest prawo własności udziału do 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntową nr 354/2 o pow. 0,0119 ha. Działka stanowi użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze SZ1K/00016270/3. Będący przedmiotem licytacji udział do 1/2 części w nieruchomości stanowi własność Krzysztofa Niemiec i Anny Niemiec – na prawach małżeńskiej wspólności majątkowej.

Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza z ulicą Parkową w środkowej części Dziwnowa. Dojazd do nieruchomości jest korzystny z drogi o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości jest korzystna. Nieruchomość służy do prowadzenia działalności gospodarczej. Na działce znajduje się część tymczasowego obiektu budowlanego – konstrukcji drewnianej o funkcji usługowej w sezonie letnim.

Suma oszacowania wynosi 98.970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74.227,50 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.897,00 zł.

godz.14:30

Przedmiotem egzekucji jest prawo własności udziału do 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntową nr 354/3 o pow. 0,0141 ha. Działka stanowi użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze SZ1K/00016259/0. Będący przedmiotem licytacji udział do 1/2 części w nieruchomości stanowi własność Krzysztofa Niemiec i Anny Niemiec – na prawach małżeńskiej wspólności majątkowej.

Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza z ulicą Parkową w środkowej części Dziwnowa. Dojazd do nieruchomości jest korzystny z drogi o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości jest korzystna. Nieruchomość służy do prowadzenia działalności gospodarczej Na działce znajduje się część tymczasowego obiektu budowlanego – konstrukcji drewnianej o funkcji usługowej w sezonie letnim.

Suma oszacowania wynosi 117.270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87.952,50 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.727,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika (w godzinach jej funkcjonowania) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja ruchomości samochód osobowy Audi A6 (26.11.2014)

                                           OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2014r. o godz. 12:00 w obrębie posesji położonej pod adresem 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 100B odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.                   Nazwa ruchomości                        Ilość  Wartość szacunkowa Cena wywołania
1. SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI 4B ,A 6 2,5 TDI      1 [szt.]       6 000,00              4 500,00             ROK PROD. 1998, .nr rej. ZWA32MX,                                                                                       VIN WAUZZZ4BZXN012589,kolor czarny,                                                                              uszkodzenia przednia szyba, maska, zderzak

*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja nieruchomości KW SZ1K/00015529/7 (14.11.2014)

                           OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                          nr KW SZ1K/00015529/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2014r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Moniki Sadłocha-Zielińskiej (udział 1/2) i Adama Zielińskiego (udział 1/2), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00015529/7.

Przedmiotem egzekucji jest odrębna nieruchomość – lokal mieszkalny nr 4 położony w Gadomiu 18 B (gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie). Z lokalem związany jest udział 649/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc. Pomieszczeniem przynależnym lokalu jest piwnica. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 30,33 m2. Łączna powierzchnia pomieszczenia przynależnego wynosi 19,21 m2. Łączna powierzchnia lokalu razem z pomieszczeniem przynależnym wynosi 49,54m2.
Suma oszacowania wynosi 60.770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40.513,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.077,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326. Rękojmia winna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 12 listopada 2014 roku o godz. 10:30 odbędą się oględziny nieruchomości w miejscu jej położenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja nieruchomości KW SZ1K/00001603/9 (14.11.2014)

                           OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                nr KW SZ1K/00001603/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2014r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu – Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim – mającego siedzibę w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki Haliny Łabuszewskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00001603/9.

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Ostromice, gmina Wolin i składająca się z czterech nieprzylegających do siebie bezpośrednio działek:
- zabudowana (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) działka nr 48 o pow. 0,13 ha,
- niezabudowana działka nr 102 o pow. 0,85 ha,
- niezabudowana działka nr 130/2 o pow. 0,6936 ha,
- niezabudowana działka 130/3 o pow. 0,2085 ha.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 146.940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97.960,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.694,00 zł.

Licytant może przystąpić do przetargu poszczególnych działek.
l.p.
działka
suma oszacowania
suma wywołania
rękojmia

zabudowana działka nr 48
o pow. 0,13 ha
111.140,00 zł
74.093,33 zł
11.114,00 zł

niezabudowana działka nr 102 o pow. 0,85 ha
14.490,00 zł
9.660,00 zł
1.449,00 zł

niezabudowana działka nr 130/2 o pow. 0,6936 ha
17.540,00 zł
11.693,33 zł
1.754,00 zł

niezabudowana działka nr 130/3 o pow. 0,2085 ha
3.770,00 zł
2.513,33 zł
377,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326. Rękojmia winna być wniesiona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość (działki niezabudowane) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Oględziny zabudowanej działki nr 48 odbędą się w dniu 12 listopada 2014 roku o godz. 9.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

page 1 of 1