Licytacja nieruchomości SZ1K/00018167/2 (25.03.2017)

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W 1/2 NIERUCHOMOŚCI

Z WOLNEJ RĘKI

W TRYBIE PRZETARGU OFERT PISEMNYCH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim niniejszym obwieszcza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki – w trybie przetargu ofert pisemnych.

Przedmiot sprzedaży:

1. udział do 1/2 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności – działka nr 143/4, obręb 003, Dzwinówek, Dziwnów. Obszar całej nieruchomości wynosi 0,0565 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00018167/2.

Granice działki określone są w wyrysie z rejestru gruntów.

Nieruchomość położona jest w środkowej części osiedla i przylega od dwóch stron do drogi osiedlowej posiadającej nawierzchnię z kostki betonowej. Działka posiada zjazd z tej drogi i znajduje się w terenie z pełnym wyposażeniem w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka znajduje się w terenie płaskim, ma kształt regularny i jest nieogrodzona. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne, w części zabudowane budynkami mieszkalnymi. Sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne i nie stwarzające znacznych uciążliwości.

Wartość rynkowa całej nieruchomości została zaopiniowana na kwotę 136.510,00 zł – sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć złotych.

Wartość rynkowa udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości (należącego do dłużniczki Anety Gajda) określona została na kwotę 68.250,00 zł – sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych.

Właścicielami nieruchomości oraz udziału w nieruchomości są:

1. Maria Stefania Jarosz, wielkość udziału 1/2, rodzaj wspólności – wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, Bogdan Józef Jarosz, wielkość udziału 1/2, rodzaj wspólności – wspólność ustawowa majątkowa małżeńska,

2. Aneta Katarzyna Gajda, wielkość udziału 1/2.

Procedura sprzedaży:

Egzekucja z udziału w nieruchomości odbywa się w trybie uproszczonym. Datą obwieszczenia o sprzedaży jest 17 marca 2017 roku. Od tego dnia przez tydzień osoby zainteresowane nabyciem w/w udziału w nieruchomości winny złożyć Komornikowi ofertę pisemną.

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, opisanej zewnętrznie wg. wzoru: „Przetarg ofert pisemnych – egzekucja z nieruchomości w sprawie KM 873/16„. Wewnątrz koperty winny znajdować się następujące informacje:

1. imię i nazwisko/ firma

2. adres

3. nr NIP (jeśli jest nadany)/ nr PESEL w przypadku osób fizycznych/ nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych/ nr KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS/ dane ewidencyjne – jeśli podmiot rejestrowany jest w innych ewidencjach

4. wskazanie numeru księgi wieczystej – co do której ma nastąpić zakup

5. wskazanie kwoty, za którą ma nastąpić zakup (z podaniem kwoty słownie).

6. umocowanie do działania/ pełnomocnictwo w przypadkach nabywania w imieniu/ na rzecz innej osoby

Pełnomocnictwo winno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielanych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielanych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia

7. oświadczenie, że stawający nie jest wyłączony od udziału w przetargu

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik wskazuje, że najniższa kwota, za którą można nabyć udział w nieruchomości SZ1K/00018167/2 to 68.250,00 zł . Sprzedaż udziału w nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 16.00 (oferty złożone za pośrednictwem operatora pocztowego/ firmy kurierskiej/ innego doręczyciela muszą wpłynąć do kancelarii Komornika najpóźniej w w/w terminie – tzn. nie decyduje data nadania oferty).

W dniu 25 marca 2017 roku w kancelarii Komornika o godz. 8:15 odbędzie się publiczne otwarcie nadesłanych ofert. Oferty, które nie będą złożone w zamknietej kopercie, jak również oferty, które nie będą zawierały wymaganych danych (punkt 1-7 opisany wyżej) nie będą brały udziału w przetargu. Oferty, w których zaofiarowana cena jest niższa od ceny minimalnej będą odrzucane.

Po otwarciu kopert Komornik publicznie odczyta ofertę, w której zaproponowano cenę najwyższą. Oferujący tę cenę (cenę najwyższą) winien wówczas natychmiast wpłacić w kancelarii Komornika całą zaoferowaną kwotę. Jeśli oferujący nie wpłaci natychmiast zaoferowanej kwoty – oferta traci moc i wybierana jest kolejna oferta z ceną najwyższą.

Spośród dwóch ofert, które wskazują taką samą cenę – wybrana zostanie ta, która wpłynęła wcześniej (data dzienna/ godzina wpływu).

Podejmując czynności związane ze sprzedażą, określone wyżej, Komornik sporządzi protokół, w którym wymieni osobę przyjmującą ofertę nabycia nieruchomości, a także wpłaconą przez nią całą cenę nabycia; po czym niezwłocznie przedłoży protokół wraz z aktami sądowi.

Na podstawie protokołu komornika, o którym mowa wyżej, a także na podstawie akt sprawy sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które przenosi własność na nabywcę. Na postanowienie o przysądzeniu służy zażalenie jedynie dłużnikowi i tylko wtedy, gdy naruszone zostały przepisy o cenie minimalnej.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o oszacowaniu i cenie minimalnej sprzedaży, sąd odmawia przysądzenia własności i zwraca akta komornikowi, który ponownie przeprowadza postępowanie według przepisów działu VIa Kodeksu postępowania cywilnego.

W razie wydania przez sąd postanowienia nakazującego ponowne przeprowadzenie sprzedaży lub podjęcie dalszych czynności według przepisów o egzekucji z nieruchomości, komornik niezwłocznie zwraca oferentowi kwotę wpłaconą przez niego na cenę nabycia.

Złożenie tylko jednej oferty spełniającej wymogi określone w punkcie 1-7 wystarczy do odbycia się przetargu.

Nabywca nieruchomości nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości.

Operaty szacunkowe nieruchomości oraz mapkę można przeglądać w kancelarii Komornika w dniach 17 – 24 marca 2017 roku, w godzinach jej pracy.

Oględzin nieruchomości można dokonywać w dniach 17 – 24 marca 2017 roku. Komornik nie dokonuje oględzin ze składającymi oferty.

Licytacja nieruchomości SZ1K/00022805/8 (25.03.2017)

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Z WOLNEJ RĘKI
W TRYBIE PRZETARGU OFERT PISEMNYCH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim niniejszym obwieszcza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki – w trybie przetargu ofert pisemnych.

Przedmiot sprzedaży:

1. nieruchomość rolna niezabudowana, położona w Zastaniu, Wolin, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi działkę nr 52/12 w obrębie ewidencyjnym 0006. Obszar całej nieruchomości wynosi 0,2046 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00022805/8. Granice działki określone są w wyrysie z rejestru gruntów.

Działka znajduje się w terenie płaskim, ma kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne, nie stwarzające znaczących uciążliwości. Działka jest ogrodzona, wjazd na posesję wiedzie przez bramę metalową. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej, nieutwardzonej.

Działka nr 52/12 posiada użytki gruntowe w postaci gruntów ornych o powierzchni: 0,1288 ha (symbol R, klasa IIIb), 0,0553 ha (symbol R, klasa IV a), 0,0009 ha (symbol R, klasa IV b), 0,0196 ha (symbol R, klasa V).

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi 96.730,00zł.dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych. Podana kwota jest kwotą brutto.

Właścicielem nieruchomości jest Vida Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.

Procedura sprzedaży:

Egzekucja z nieruchomości odbywa się w trybie uproszczonym. Datą obwieszczenia o sprzedaży jest 17 marca 2017 roku. Od tego dnia przez tydzień osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny złożyć Komornikowi ofertę pisemną.

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, opisanej zewnętrznie wg. wzoru: „Przetarg oferty pisemnej – egzekucja z nieruchomości w sprawie KM 880/16″. Wewnątrz koperty winny znajdować się następujące informacje:

1. imię i nazwisko/ firma

2. adres

3. nr NIP (jeśli jest nadany)/ nr PESEL w przypadku osób fizycznych/ nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych/ nr KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS/ dane ewidencyjne – jeśli podmiot rejestrowany jest w innych ewidencjach

4. wskazanie numeru księgi wieczystej – co do której ma nastąpić zakup

5. wskazanie kwoty, za którą ma nastąpić zakup (z podaniem kwoty słownie).

6. umocowanie do działania/ pełnomocnictwo w przypadkach nabywania w imieniu/ na rzecz innej osoby

Pełnomocnictwo winno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielanych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielanych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia

7. oświadczenie, że stawający nie jest wyłączony od udziału w przetargu

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik wskazuje, że najniższa kwota, za którą można nabyć nieruchomość SZ1K/00022805/8 to 96.730,00 zł. Sprzedaż jest obciążona podatkiem VAT.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 16.00 (oferty złożone za pośrednictwem operatora pocztowego/ firmy kurierskiej/ innego doręczyciela muszą wpłynąć do kancelarii Komornika najpóźniej w w/w terminie – tzn. nie decyduje data nadania oferty).

W dniu 25 marca 2017 roku w kancelarii Komornika o godz. 8:15 odbędzie się publiczne otwarcie nadesłanych ofert. Oferty, które nie będą złożone w zamknietej kopercie, jak również oferty, które nie będą zawierały wymaganych danych (punkt 1-7 opisany wyżej) nie będą brały udziału w przetargu. Oferty, w których zaofiarowana cena jest niższa od ceny minimalnej będą odrzucane.

Po otwarciu kopert Komornik publicznie odczyta ofertę, w której zaproponowano cenę najwyższą. Oferujący tę cenę (cenę najwyższą) winien wówczas natychmiast wpłacić w kancelarii Komornika całą zaoferowaną kwotę. Jeśli oferujący nie wpłaci natychmiast zaoferowanej kwoty – oferta traci moc i wybierana jest kolejna oferta z ceną najwyższą.

Spośród dwóch ofert, które wskazują taką samą cenę – wybrana zostanie ta, która wpłynęła wcześniej (data dzienna/ godzina wpływu).

Podejmując czynności związane ze sprzedażą, określone wyżej, Komornik sporządzi protokół, w którym wymieni osobę przyjmującą ofertę nabycia nieruchomości, a także wpłaconą przez nią całą cenę nabycia; po czym niezwłocznie przedłoży protokół wraz z aktami sądowi.

Na podstawie protokołu komornika, o którym mowa wyżej, a także na podstawie akt sprawy sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które przenosi własność na nabywcę. Na postanowienie o przysądzeniu służy zażalenie jedynie dłużnikowi i tylko wtedy, gdy naruszone zostały przepisy o cenie minimalnej.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o oszacowaniu i cenie minimalnej sprzedaży, sąd odmawia przysądzenia własności i zwraca akta komornikowi, który ponownie przeprowadza postępowanie według przepisów działu VIa Kodeksu postępowania cywilnego.

W razie wydania przez sąd postanowienia nakazującego ponowne przeprowadzenie sprzedaży lub podjęcie dalszych czynności według przepisów o egzekucji z nieruchomości, komornik niezwłocznie zwraca oferentowi kwotę wpłaconą przez niego na cenę nabycia.

Złożenie tylko jednej oferty spełniającej wymogi określone w punkcie 1-7 wystarczy do odbycia się przetargu.

Nabywca nieruchomości nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz mapkę można przeglądać w kancelarii Komornika w dniach 17-24 marca 2017 roku, w godzinach jej pracy. Oględzin nieruchomości można dokonywać w dniach
17 – 24 marca 2017 roku. Komornik nie dokonuje oględzin ze składając
ymi oferty.

Licytacja ruchomości – kiosk handlowy (18.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2017r. o godz. 11:30 pod adresem 72-420 Dziwnówek, ul. Kamieńska 22/4 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Kiosk handlowy – blaszany z witryną szklaną 1 [szt.] 7 000,00 **) 5 250,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości (20.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2017r. o godz. 12:45 w lokalu: 72-510 Wolin, Mickiewicza 9b odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 samochód osobowy Volkswagen Sharan 1.9 TDI 1896

cm 3, olej napędowy .VIN WVWZZZ7MZ1V012374, rok prod. 2000, nr rej. ZKA06835, ilość miejsc 7

1 [szt.] 7 000,00 **) 5 250,00
2 samochód osobowy BMW 730, nr rej. ZKA21794, rok prod.2003, vin wbagm21060dr55436, poj. silnika 2993, moc silnika 1 [szt.] 20 000,00 **) 15 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości FORD TRANSIT (20.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2017r. o godz. 11:45 w lokalu: 72-518 Ładzin, Unin 11B/5

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FORD TRANSIT ROK PROD. 1999

KOLOR: CZERWONY

.nr rej. ZKA19539, VIN WFOLXXGBVLXD14727, kolor czerwony

1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości (20.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2017r. o godz. 10:30 w lokalu: 72-405 Świerzno, Ciesław 15

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY TOYOTA COROLLA ROK PROD. 1994,

NR REJ. ZKA L126, KOLOR: BIAŁY

.nr rej. ZKAL126, VIN JT172EEA100140166, kolor biały

1 [szt.] 1 500,00 1 125,00
2 SAMOCHÓD OSOBOWY HONDA ACCORD ROK PROD. 20 03

KOLOR: SZARY / SREBRNY

.nr rej. ZKA18242, VIN JHMCL75203C203443, kolor szary / srebrny

1 [szt.] 12 000,00 9 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości (13.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2017r. o godz. 13:45 w lokalu:58-500 Jelenia Góra, ul. Mała 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 krajalnica automatyczna – niesprawna 1 [szt.] 1.000,00 *) 750,00
2 podgrzewacz – stół jezdny 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
3 bemar jezdny + 5 pojemników GN 1/1 +4 pokrywy do pojemników GN 1 [szt.] 2.000,00 *) 1.500,00
4 szafka szefa kuchni – półka wisząca ze stali nierdzewnej 1 [szt.] 200,00 *) 150,00
5 pralka Samsung 1 [szt.] 250,00 *) 187,50
6 pilarka spalinowa Stihl – uszkodzony tłok 1 [szt.] 400,00 *) 300,00
7 nagrzewnica gazowa REM 10 kW 1 [szt.] 300,00 *) 225,00
8 sterylizator uv do jaj Stalgast 1 [szt.] 800,00 *) 600,00
9 regał ze stali nierdzewnej – 5 półek 1 [szt.] 350,00 *) 262,50
10 regał ze stali nierdzewnej – 4 półki – dzielone 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
11 regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1 [szt.] 200,00 *) 150,00
12 regał magazynowy ze stali nierdzewnej 4 półki niedzielone 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
13 regały magazynowe druciane 3 [szt.] 100,00 *) 75,00
14 regał magazynowy ze stali nierdzewnej 5 półek szeroki 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
15 regał ze stali nierdzewnej – 4 półki wąski 1 [szt.] 300,00 *) 225,00
16 kloc masarski ze stali nierdzewnej 1 [szt.] 100,00 *) 75,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości (13.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2017 r. o godz. 13:00 w lokalu:58-500 Jelenia Góra , ul. Mała 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 podstawa do pieca konwekcyjnego 2 [szt.] 1 000,00 *) 500,00
2 kocioł warzelny elektroniczny typ KE150.7 poj.

150 dm3

1 [szt.] 2 500,00 *) 1 250,00
3 krzesło 162 [szt.] 100,00 *) 50,00
4 stanowisko kasjerskie + wkład na bilon 1 [szt.] 500,00 *) 250,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości Nissan Primastar, nr rej. ZKA 22126 (18.04.2016)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2017r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NISSAN PRIMASTAR ROK PR OD. 2003 nr rej. ZKA22126,kolor biały, VIN VSKF4BCB6UV152774, 1 [szt.] 12 000,00 9 000,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości Peugeot 206, nr rej. ZKA 20489 (06.03.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2017r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT 206 ROK PROD. 200 1 KOLOR: ZIELONYnr rej. ZKA20489, VIN VF32ARHYU41807842 1 [szt.] 5 000,00 3 750,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja nieruchomości o nr kw SZ1K/00015447/8 (22.03.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00015447/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (ul. Kościuszki 13) w sali 108 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Andrzeja Polakowskiego i Edyty Polakowskiej (Piskorz). Nieruchomość położona jest w Kamieniu Pomorskim przy ul. Solskiego 10. Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00015447/8. Nieruchomość stanowi działkę gruntu (nr 200/8) o powierzchni 0,0392 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wzniesionym przed 1945 rokiem (powierzchnia zabudowy 192 m2).

Suma oszacowania wynosi 437.430,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328.072,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43.743,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej pracy – odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 20 marca 2017 roku o godzinie 10.00 odbędą się oględziny nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Licytacja ruchomości – telewizor Samsung (09.02.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2017r. o godz. 12:30 w lokalu: 72-510 Wolin, Recław 28/1A

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 telewizor Samsung 32” LE 32s81b 1 [szt.] 300,00 **) 225,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości – telewizor LG (09.02.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2017r. o godz. 11:30 w lokalu: 72-514 Kołczewo, ul. Batycka 8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 telewizor LG 32L8161B 1 [szt.] 500,00 **) 375,00

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości – telewizor Panasonic (09.02.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2017r. o godz. 11:00 w lokalu: 72-514 KOŁCZEWO, BAŁTYCKA 8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Telewizor Panasonic 32 ” TX-L 32C10P 1 [szt.] 300,00 **) 225,00

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

page 1 of 1