Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości – egzekucja uproszczona (08.05.2017)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 1013 index 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 12:00 w kancelarii komornika – 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika – Edmunda Świerskiego

Przedmiot sprzedaży:

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca przedmiot prawa własności – działka nr 177/1 oraz 177/2, obręb 003, Domysłów, gm. Wolin. Obszar całej nieruchomości to 1,1382 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00026379/0. Granice działki określone są w wyrysie z rejestru gruntów.

Nieruchomość położona jest w kompleksie działek rolnych stanowiących użytki zielone przylegających do Lewieńskiej Strugi – kanału łączącego jeziora Domysłowskie i Żółwińskie na terenie wyspy Wolin. Działki od strony północnej przylegają przez drogę do rowu melioracyjnego, od strony południowej do podobnie położonych użytków zielonych. Od strony północno – wschodniej działka nr 177/2 przylega do drogi o nawierzchni szutrowej, która biegnie ze wsi Domysłów w kierunku Wisełki.

Działki znajdują się w terenie płaskim, z lekkim obniżeniem gruntu w kierunku północnym, – kanału łączącego jeziora. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Na nieruchomości nie występują utrudnienia w użytkowaniu rolniczym.

Działki posiadają następujące użytki gruntowe: działka nr 177/1 – łąki trwałe o powierzchni 0,08 ha (symbol Ł, klasa V), łąki trwałe o powierzchni 0,29 ha (symbol Ł, klasa VI), pastwiska trwałe o powierzchni 0,28 ha (symbol Ps, klasa VI). Całość powierzchni działki nr 177/1 to 0,65 ha. Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,41.

Działka nr 177/2 – łąki trwałe o powierzchni 0,1862 ha (symbol Ł, klasa V), pastwiska trwałe o powierzchni 0,3020 (symbol Ps, klasa IV). Całość powierzchni działki nr 177/2 to 0,4882 ha. Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,54.

Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 65.900,00 zł – dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych.

Wartość rynkowa działki nr 177/1 wynosi 37.630,00 zł

Wartość rynkowa działki nr 177/2 wynosi 28.270,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. działki nr 177/1, 177/2 znajdują się na terenie przeznaczonym na cele rolne – w granicach obszaru Natura 2000, (wartościowych przyrodniczo) z zakazem zabudowy.

Zgodnie z art. 975 kpc jeżeli ma być sprzedane kilka części nieruchomości – dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych części nieruchomości. Jeżeli dłużnik nie wskaże kolejności – Komornik wywoła w pierwszej kolejności licytację działki nr 177/1, następnie działki 177/2 i następnie obu działek łącznie.

Nabycie tylko jednej działki nie wymaga zezwolenia Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Nabycie całej nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości.

Suma oszacowania całej nieruchomości SZ1K/00026379/0 wynosi 65.900,00 zł. Suma wywołania wynosi 49.425,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 6590,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię można wpłacać do momentu wywołania licytacji (rękojmie w kasie kancelarii przyjmowane będą do godziny 11:50). Licytacja nieruchomości wywołana będzie o godz. 12:30.

Suma oszacowania działki nr 177/1 wynosi 37.630,00 zł. Suma wywołania wynosi 28.222,50 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 3763,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię można wpłacać do momentu wywołania licytacji (rękojmie w kasie kancelarii przyjmowane będą do godziny 11:50). Licytacja nieruchomości wywołana będzie o godz. 12:00.

Suma oszacowania działki nr 177/2 wynosi 28.270,00 zł. Suma wywołania wynosi 21.202,50 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 2.827,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię można wpłacać do momentu wywołania licytacji (rękojmie w kasie kancelarii przyjmowane będą do godziny 11:50). Licytacja nieruchomości wywołana będzie o godz. 12:15.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków co do zapłaty ceny – traci rękojmię.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału do 1/2 niewydzielonej części nieruchomości – egzekucja uproszczona (08.05.2017)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 1013 index 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika – 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału do 1/2 w nieruchomości należącego do dłużniczki – Anety Gajda.

Przedmiot sprzedaży:

1. udział do 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki nr 143/4 położonej w obrębie 0003 Dziwnówek, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Granice działki określone są w kopii mapy dołączonej do akt sprawy. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,0565 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00018167/2.

Nieruchomość położona jest w środkowej części osiedla (Osiedle Słoneczne w Dziwnówku) i przylega od dwóch stron do drogi osiedlowej posiadającej nawierzchnię z kostki betonowej. Działka posiada zjazd z tej drogi i znajduje się w terenie z pełnym wyposażeniem w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka znajduje się w terenie płaskim, ma kształt regularny i jest nieogrodzona. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne, w części zabudowane budynkami mieszkalnymi. Sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne i nie stwarzające znacznych uciążliwości. Działka znajduje się w niewielkiej odległości od Zatoki Wrzosowskiej będącej częścią Zalewu Kamieńskiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren położony w

miejscowości Dziwnówek pomiędzy: ul. Wolności, ul. 1-Maja, a granicą obrębu Dziwnówek (Dz. Urz.

Woj. Zach. Nr 101 z dnia 25 sierpnia 2016 2011 r. poz. 1834) działka nr 143/4, obręb Dziwnówek

znajduje się na obszarze strefy rozwoju funkcji osadniczych

Wartość rynkowa udziału do 1/2 w nieruchomości wynosi 68.250,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości.

Suma oszacowania udziału do 1/2 nieruchomości SZ1K/00018167/2 wynosi 68.250,00 zł. Suma wywołania wynosi 51.187,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 6.825,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię można wpłacać do momentu wywołania licytacji (rękojmie w kasie kancelarii przyjmowane będą do godziny 9:50). Licytacja nieruchomości wywołana będzie o godz. 11:00.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków co do zapłaty ceny – traci rękojmię.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości – egzekucja uproszczona (08.05.2017)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 1013 index 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika – 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnej spółki: Vida Agro spółka z o.o.

Przedmiot sprzedaży:

1. nieruchomość gruntowa – niezabudowana działka nr 52/12 położona w obrębie 0006 Zastań, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Granice działki określone są w kopii mapy dołączonej do akt sprawy. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,2046 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00022805/8.

Działka znajduje się w terenie płaskim, ma kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne, nie stwarzające znaczących uciążliwości. Działka jest ogrodzona, wjazd na posesję wiedzie przez bramę metalową. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej, nieutwardzonej.

Dla nieruchomości obejmującej działkę nr 52/12 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. działka nr 52/12, obręb Zastań leży na obszarze oznaczonym jako strefa rekreacyjna – obszar dla którego należy sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Działka usytuowana jest pomiędzy Jeziorem Koprowo a Zalewem Kamieńskim.

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 96.730,00 zł brutto – dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych. Sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości.

Suma oszacowania nieruchomości SZ1K/00022805/8 wynosi 96.730,00 zł. Suma wywołania wynosi 72.547,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 9.673,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię można wpłacać do momentu wywołania licytacji (rękojmie w kasie kancelarii przyjmowane będą do godziny 9:50). Licytacja nieruchomości wywołana będzie o godz. 10:00.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków co do zapłaty ceny – traci rękojmię.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Licytacja ruchomości – kiosk handlowy (18.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2017r. o godz. 11:30 pod adresem 72-420 Dziwnówek, ul. Kamieńska 22/4 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Kiosk handlowy – blaszany z witryną szklaną 1 [szt.] 7 000,00 **) 5 250,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości (20.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2017r. o godz. 12:45 w lokalu: 72-510 Wolin, Mickiewicza 9b odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 samochód osobowy Volkswagen Sharan 1.9 TDI 1896

cm 3, olej napędowy .VIN WVWZZZ7MZ1V012374, rok prod. 2000, nr rej. ZKA06835, ilość miejsc 7

1 [szt.] 7 000,00 **) 5 250,00
2 samochód osobowy BMW 730, nr rej. ZKA21794, rok prod.2003, vin wbagm21060dr55436, poj. silnika 2993, moc silnika 1 [szt.] 20 000,00 **) 15 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości FORD TRANSIT (20.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2017r. o godz. 11:45 w lokalu: 72-518 Ładzin, Unin 11B/5

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FORD TRANSIT ROK PROD. 1999

KOLOR: CZERWONY

.nr rej. ZKA19539, VIN WFOLXXGBVLXD14727, kolor czerwony

1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości (20.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2017r. o godz. 10:30 w lokalu: 72-405 Świerzno, Ciesław 15

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY TOYOTA COROLLA ROK PROD. 1994,

NR REJ. ZKA L126, KOLOR: BIAŁY

.nr rej. ZKAL126, VIN JT172EEA100140166, kolor biały

1 [szt.] 1 500,00 1 125,00
2 SAMOCHÓD OSOBOWY HONDA ACCORD ROK PROD. 20 03

KOLOR: SZARY / SREBRNY

.nr rej. ZKA18242, VIN JHMCL75203C203443, kolor szary / srebrny

1 [szt.] 12 000,00 9 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Licytacja ruchomości (13.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2017r. o godz. 13:45 w lokalu:58-500 Jelenia Góra, ul. Mała 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 krajalnica automatyczna – niesprawna 1 [szt.] 1.000,00 *) 750,00
2 podgrzewacz – stół jezdny 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
3 bemar jezdny + 5 pojemników GN 1/1 +4 pokrywy do pojemników GN 1 [szt.] 2.000,00 *) 1.500,00
4 szafka szefa kuchni – półka wisząca ze stali nierdzewnej 1 [szt.] 200,00 *) 150,00
5 pralka Samsung 1 [szt.] 250,00 *) 187,50
6 pilarka spalinowa Stihl – uszkodzony tłok 1 [szt.] 400,00 *) 300,00
7 nagrzewnica gazowa REM 10 kW 1 [szt.] 300,00 *) 225,00
8 sterylizator uv do jaj Stalgast 1 [szt.] 800,00 *) 600,00
9 regał ze stali nierdzewnej – 5 półek 1 [szt.] 350,00 *) 262,50
10 regał ze stali nierdzewnej – 4 półki – dzielone 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
11 regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1 [szt.] 200,00 *) 150,00
12 regał magazynowy ze stali nierdzewnej 4 półki niedzielone 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
13 regały magazynowe druciane 3 [szt.] 100,00 *) 75,00
14 regał magazynowy ze stali nierdzewnej 5 półek szeroki 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
15 regał ze stali nierdzewnej – 4 półki wąski 1 [szt.] 300,00 *) 225,00
16 kloc masarski ze stali nierdzewnej 1 [szt.] 100,00 *) 75,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości (13.04.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2017 r. o godz. 13:00 w lokalu:58-500 Jelenia Góra , ul. Mała 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 podstawa do pieca konwekcyjnego 2 [szt.] 1 000,00 *) 500,00
2 kocioł warzelny elektroniczny typ KE150.7 poj.

150 dm3

1 [szt.] 2 500,00 *) 1 250,00
3 krzesło 162 [szt.] 100,00 *) 50,00
4 stanowisko kasjerskie + wkład na bilon 1 [szt.] 500,00 *) 250,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości – telewizor LG (09.02.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2017r. o godz. 11:30 w lokalu: 72-514 Kołczewo, ul. Batycka 8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 telewizor LG 32L8161B 1 [szt.] 500,00 **) 375,00

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

page 1 of 1