OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00023571/5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00023571/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 829/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny nr 10 położony jest w Dziwnowie przy ul. Dziwnej 3, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00023571/5, dla nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze 17915. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 52,40 m2.

Suma oszacowania wynosi 148.490,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98.993,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.849,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326. Rękojmia musi być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 29 października 2015 roku o godz. 9.00 w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Licytacja ruchomości (25.09.2015)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2015r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A4 1.8 ROK PROD. 199 6 KOLOR: ZIELONY .nr rej. ZKA02487, VIN WAUZZZ8DZVA031129, kolor zielony 1 [szt.] 10 000,00 7 500,00
2 SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN SHARAN ROK PRO D. 2007 .nr rej. ZKA16056, VIN WVWZZZ7MZ8V001713 1 [szt.] 26 000,00 19 500,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja nieruchomości SZ1K/00026637/7 (08.10.2015)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00026637/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2015r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Moniki Kozioł i Artura Kozioł. Nieruchomość położona jest w obrębie 0001 Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski i stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 138/4 o powierzchni 0,1011 ha. Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00026637/7.

Suma oszacowania wynosi 48.380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36.285,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.838,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326. Rękojmia winna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja nieruchomości SZ1K/00017814/6 (08.10.2015)

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00017814/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: PAWEŁ JĘDZURA.

Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 141/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz. nr 3/13) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest w Wiejkowie 6, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00017814/6, dla nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze 17720. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 39,70 m2.

Suma oszacowania wynosi 28.720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19.146,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.872,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w dni powszednie w kancelarii komornika odpis protokołu opiu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 8 października 2015 roku o godz. 9.00 odbędą się oględziny nieruchomości w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja pawilon handlowy 52 m2 (09.10.2015)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2015r. o godz. 10:00 w Kamieniu Pomorskim róg ulic Kopernika i Kilińskiego odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 pawilon handlowy o pow. 52 m2 1 [szt.] 30 000,00 15 000,00

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50 % sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja nieruchomości SZ1W/00024576/7 (07.10.2015)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1W/00024576/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2015r.r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w Świnoujściu, w sali nr 100, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników- Agnieszki Błochowiak i Macieja Błochowiak. Nieruchomość położona jest w gminie Międzyzdroje, w miejscowości Wapnica przy ul. Turkusowej 43 a (działka nr 79/2). Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1W/00024576/7.

Suma oszacowania wynosi 237.130,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177.847,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.713,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 7 października 2015 r o godz. 9:00 odbędą się oględziny nieruchomości – w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja ruchomości – udział 50 % w pojeździe Ford Focus (25.09.2015)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2015r. o godz. 10:30 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY FORD FOCUS ROK PROD. 2000 KOLOR: CZERWONY – UDZIAŁ 50 % nr rej. ZKA17889, VIN WF0NXXGCDNYE53597, kolor czerwony 1 [szt.] 3 000,00 2 250,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja nieruchomości (25.09.2015)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-09-2015r. w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 16 odbędą się dwie licytacje udziałów w nieruchomościach:

– o godz. 9:00 pierwsza licytacja należącego do dłużnika Jacka Misztowta udziału 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Siniechowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu nr 2, 3, 4. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 7,4878 ha. Powierzchnia działki nr 2 wynosi 1,10 ha, z czego: 0,42 ha w klasie RIVa, 0,21 ha w klasie RIVb, 0,47 ha w klasie RV.Powierzchnia działki nr 3 wynosi 2,00 ha, z czego:0,67 ha w klasie RIVa, 0,48 ha w klasie RIVb i 0,85 ha w klasie RV.Powierzchnia działki nr 4 wynosi 4,3878 ha, z czego: 0,4921 ha w klasie RIVa, 0,3851 ha w klasie RIVb, 2,4554 ha w klasie RV, 0,0019 ha w klasie Lz-RV, 0,8878 ha w klasie RVI i 0,1655 ha w klasie Lz-RVI. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00001928/3. Suma oszacowania wynosi 63. 120,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.340,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 6.312,00zł.

– o godz. 9:30 pierwsza licytacja należącego do dłużnika Jacka Misztowta udziału 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Kukułowo, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 85/1 i niezabudowaną działkę gruntu nr 88/1. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 8,73 ha.

Powierzchnia działki nr 85/1 wynosi 7,11 ha, z czego: 0,07 ha w klasie RIVb, 4,73 ha w klasie RV, 2,02 ha w klasie RVI i 0,29 ha w klasie N. Powierzchnia działki nr 88/1 wynosi 1,62 ha, z czego:0,93 ha w klasie ŁV, 0,11 ha w klasie LzŁV, 0,58 ha w klasie PsIV. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00024376/5. Suma oszacowania wynosi 67. 215,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50.411,25 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 6.721,50zł.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości. W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomości od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 72-400 Kamień Pomorski Szpitalna 16 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Licytacja ruchomości Audi A4 (02.09.2015)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A4 ROK PROD. 1997 KO LOR: NIEBIESKI

.nr rej. ZGY28KK, VIN WAUZZZ8DZVA177621, kolor niebieski

1 [szt.] 7 000,00 **) 5 250,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja ruchomości – KIA Pregio (02.09.2015)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015r. o godz. 10:30 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 samochód ciężarowy Kia Pregio – benzyna

.nr rej. ZKAX834, VIN KNETB2812X6338325, rok prod. 1999, poj. silnika 2665 cm3

1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Licytacja ruchomości (02.09.2015)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN LT 35 ROK PR OD. 1991 KOLOR: ŻÓLTY / ZŁOTY

.nr rej. ZKA17419, VIN WV2ZZZ21ZNH000730, kolor żólty / złoty

1 [szt.] 2 700,00 **) 2 025,00
2 PRZYCZEPA LEKKA BORO ROK PROD. 2013 KOLOR: SZARY / SREBRNY

.nr rej. ZKA62AS, VIN SZRB10000D0015305, kolor szary / srebrny

1 [szt.] 500,00 **) 375,00

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00016082/8 (26.08.2015)

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00016082/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2015 roku o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pom., ul. Kościuszki 13, sala 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jacka Artura Pawlik (udział 1/2) i Eweliny Władysławy Pukar (udział 1/2).

Przedmiotem egzekucji jest udział do 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Draminie nr 10 (gmina Wolin), który przypada dłużnikowi Jackowi Arturowi Pawlikowi oraz udział do 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Draminie nr 10 (gmina Wolin), który przypada dłużniczce Ewelinie Pukar. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 250/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim posiada urządzone księgi wieczyste o numerze – SZ1K/00016082/8 (lokal), SZ1K/00010545/0 (nieruchomość wspólna). Łączna powierzchnia lokalu będącego przedmiotem egzekucji wynosi 55,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 72.790,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48.526,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.279,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku o godz. 9:30 odbędą się oględziny nieruchomości w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00023571/5 (24.06.2015)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00023571/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu – Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwszalicytacja nieruchomości należącej do dłużników: Arkadiusza Skrzypczyk i Euniki Skrzypczyk.

Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 829/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny nr 10 położony jest w Dziwnowie przy ul. Dziwnej 3, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Dla lokaluSąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00023571/5, dla nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze 17915. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 52,40 m2.

Suma oszacowania wynosi 148.490,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111.367,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.849,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00007390/4 (19.08.2015)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-08-2015r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu VI Zamiejscowy Wydz. Cyw. w Kamieniu Pom. – Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13 sala 209, odbędzie się druga licytacja należącej do dłużnika Urszuli Tuszyńskiej nieruchomości położonej w Wolinie przy ulicy Matejki 35 (72-510, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00007390/4.

Przedmiotem egzekucji jest działka gruntu o nr 236/6 o powierzchni 0,0361 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, posiadającym 2,5 kondygnacji nadziemnych i garaż o powierzchni zabudowy 85,50 m2 (w tym garaż 18,30 m2). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 246,55 m2. Na parterze budynku znajduje się kuchnia i salon oraz łazienka z wc i hol. Na pierwszym pietrze budynku (do którego wejść można wyłącznie z zewnątrz budynku) znajduje się hol, łazienka z wc i trzy pokoje. Na poddaszu znajduje się jeden pokój i łazienka z wc oraz korytarz.

Suma oszacowania wynosi 365 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 243 713,33 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 557,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 17 sierpnia 2015 roku o godz. 08.30 odbędą się oględziny nieruchomości. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

page 1 of 1