LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00006756/1 oraz nr KW SZ1K/00007551/1(03.01.2018)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZYCH LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00006756/1 oraz nr KW SZ1K/00007551/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy Zastępca Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2018 roku o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13) sala 209 odbędą się pierwsze licytacje nieruchomości należących do dłużnika Janusza Piasecznego

nieruchomość SZ1K/6756/1

Nieruchomość rolna posadowiona na działce gruntu nr 127/11 – geodezyjny obręb ewidencyjny – 0121, w Kołczewie przy ulicy Bałtyckiej 7, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Powierzchnia działki wynosi 0,1200 ha (12 a, 1.200,00 m2). Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 97,00 m2.Budynek składający się z 5 pokojów, 2 kuchni, łazienki, korytarza i strychu, brak jest podpiwniczenia. Od strony północnej działka bezpośrednio przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej, od strony wschodniej do części nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, od strony zachodniej i południowej do działek niezabudowanych.Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku dotyczącą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 145.620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109.215,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.562,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

nieruchomość SZ1K/7551/1

Przedmiotem egzekucji jest udział 3/4 w nieruchomości rolnej położonej w Kołczewie przy ulicy Bałtyckiej, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość posadowiona na działkach gruntu nr 127/7, nr 127/8 oraz nr 127/9 – geodezyjny obręb ewidencyjny – 0121, Kołczewo 1. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,0797 ha (7,97 a, 797,00 m2). Działka nr 127/7 stanowi grunty orne o najsłabszej klasie VI i posiada powierzchnię 0,0155 ha (1,55 a, 155,00 m2). Działka nr 127/8 stanowi grunty orne o najsłabszej klasie VI i posiada powierzchnię 0,0443 ha (4,43 a, 443,00 m2). Działka nr 127/9 stanowi grunty rolne zabudowane i posiada powierzchnię 0,0199 ha (1,99 a, 199,00 m2). Działki składają się na nieruchomość tworzącą zwarty kompleks przylegający do nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 127/11. Działki nr 127/7 i 127/9 od strony zachodniej graniczą z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym, a działka 127/8 od strony południowej przylega do niezabudowanej nieruchomości przylegającej z kolei bezpośrednio do brzegu jeziora Kołczewskiego. Teren stanowi ogród z drzewami owocowymi, krzewami i roślinami ozdobnymi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 roku dotyczącą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania udziału wynosi 35.040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26.280,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.504,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika albo na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Informacje ogólne dotyczące w/w licytacji:

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 2 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 odbędą się oględziny nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00023415/4 (03.01.2018)

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00023415/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy Zastępca Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-01-2018r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Leszka Rodziewicza.

Egzekucja skierowana jest do nieruchomości zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności – działka nr 65/39, Sulikowo, gmina Świerzno. Obszar całej nieruchomości to 1,6824 ha (grunty orne RIIIb, grunty rolne zabudowane Br-RIIIb). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW SZ1K/00023415/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który został przez biegłego oceniony jako ruiny.

Suma oszacowania wynosi 124.160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82.773,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.416,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika (w godzinach jej urzędowania) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00025632/5 (12.12.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00025632/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy Zastępca Dawid Opas na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2017r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Jacka Misztowta udziału 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 165, geodezyjny obręb ewidencyjny 0040, Skoszewo, gm. Wolin (72-510), pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00025632/5. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nieruchomość obejmuje 1,1454 ha w symbolu klasoużytku ŁV (łąki trwałe).

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 7.350,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.512,50zł.

Nieruchomość jest położona w kompleksie użytków rolnych położonych w sąsiedztwie wód Zalewu Szczecińskiego znajdujących się na zachód od wsi Skoszewo. Jest to wieś z zabudową zlokalizowaną wzdłuż ulicy biegnącej z kierunku południe – północ, od strony zachodniej za zabudowaniami rozciąga się kompleks użytków zielonych, które dochodzą do brzegów Zalewu Szczecińskiego. Od wsi Skoszewo do siedziby gminy- Wolina, odległość wynosi około 8 km.

Działka nr 165 zlokalizowana jest w północnej części kompleksu, wśród podobnych niskich użytków zielonych, które od wód Zalewu Szczecińskiego oddziela wał ziemny, którego grzbietem biegnie droga.

Dojazd do działki jest z drogi gruntowej, która przylega do części wschodniej działki, jest to droga nieprzejezdna. Od drogi przebiegającej przez wieś w kierunku kompleksu, gdzie znajduje się wyceniana działka biegnie droga o nawierzchni z płyt jumbo (częściowo uszkodzona), droga ta dochodzi do wału przeciwpowodziowego.

Teren działki jest płaski i nieużytkowany. Działka jest nieużytkowana, w znacznej części porośnięta zakrzaczeniami wierzby. Działka znajduje się w terenie pozbawionym uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie art. 154 ust. 2 ustawy ,,W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego”.

Dla nieruchomości obejmującej działkę nr 165 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. działka nr 165, obręb Skoszewo, leży na terenie przeznaczonym na cele rolne.

W kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 w godzinach jej urzędowania (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00) wolno przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 735,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

page 1 of 1