Licytacja nieruchomości nr KW SZ1K/00012924/5 (5.11.2014)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00012924/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-11-2014r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużniczki Elżbiety Dzikowskiej do 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskimprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00012924/5.

Przedmiotem egzekucji jest udział 1/2 części w nieruchomości rolnej zabudownej – działka nr 15/28 i 15/43 w miejscowości Świniec, obręb ewidencyjny 0015 Świniec, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Działka nr 15/28 stanowi użytki rolne zabudowane, o symbolu klasoużytku B-RIIIb i posiada powierzchnię 0,0479 ha. Działka nr 15/43 stanowi grunty orne, o symbolu klasoużytku RIIIb i posiada powierzchnię 0,1157 ha. Działka 15/28 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania udziału w całej nieruchomości wynosi 25.060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.795,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.506,00zł.

Suma oszacowania udziału do 1/2 części w zabudowanej działce nr 15/28 wynosi 21.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.275,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.170,00zł.

Suma oszacowania udziału do 1/2 części w niezabudowanej działce nr 15/43 wynosi 3.360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.520,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 336,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 3 listopada 2014 roku o godz. 9.30 odbędą się oględziny nieruchomości w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja nieruchomości nr KW SZ1K/00000434/6 (21.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00000434/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-10-2014r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy Paderewskiego 6 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zdzisław Szumiato, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskimprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00000434/6.

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch przylegających bezpośrednio do siebie działek:

- niezabudowana działka nr 423/2 o pow. 0,0980 ha,

- niezabudowana działka nr 423/4 o pow. 0,0443 ha,

Nieruchomość położona jest w miejscowości Golczewo przy ulicy Witosa 23a, gmina Golczewo, obręb ewidencyjny 0007, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

Suma oszacowania niezabudowanej działki nr 423/2 wynosi 22.940,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17.205,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.294,00 zł.

Suma oszacowania niezabudowanej działki nr 423/4 wynosi 3.460,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2595,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 346,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (w godzinach urzędowania kancelarii).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja nieruchomości nr KW SZ1K/00024972/3 (21.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, DLA KTÓREGO SĄD REJONOWY W ŚWINOUJŚCIU IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁKSIĄG WIECZYSTYCH W KAMIENIU POMORSKIM POSIADA URZĄDZONĄ KW SZ1K/00024972/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21 października 2014r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu VI Zamiejscowy Wydz. Cyw. w Kamieniu Pom. – Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13 sala 209 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Adama Belewskiego. Przedmiotem egzekucji jest prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Golczewie przy ulicy Osiedle Zdrojowe 15B (gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie). Dla w/w ograniczonego prawa rzeczowego Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą – SZ1K/00024972/3.

Suma oszacowania wynosi 126 640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 980,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 664,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 20 października 2014 roku o godz. 15:00 odbędą się oględziny lokalu będącego przedmiotem egzekucji. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja nieruchomości nr KW SZ1K/00008267/0 (13.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00008267/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim – z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Dariusza Choma. Nieruchomość położona jest w miejscowości Świerzno 72, gmina Świerzno (nieruchomość zabudowana, działki nr 35/2, 201/1, 189/2 i 189/3) – dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00008267/0.

Suma oszacowania wynosi 177.230,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132.922,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.723,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 9 października 2014 o godz. 8:15 odbędą się oględziny nieruchomości – w miejscu jej położenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja ruchomości motorower Fuxianda (20.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2014r. o godz. 12:30 w lokalu:72-105 Rurzyca, ul. Goleniowska 136

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

 

 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

MOTOROWER FUXIANDA FXD50Q-9 ROK PROD. 2011 .nr rej. ZGL2E72, VIN L5YPCBLA4B1508841

1 [szt.]

1 500,00

1 125,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 

Licytacja ruchomości (30.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2014r. o godz. 11:00 pod adresem: Kamień Pomorski, ulica Mieszka I 3a (pkt 1 niżej wymienionej tabeli) oraz o godz. 12.30 pod adresem Dziwnów, róg ulic Mickiewicza i Orzeszkowej (pkt 2 niżej wymienionej tabeli) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość/

wartość szacunkowa/

cena wywołania

1

stoły ogrodowe złączone z ławkami

3 [szt.]/

600,00 zł/

450,00 zł

2

pawilon drewniany

1 [szt.]/

300,00 zł/

225,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

*) cena za sztukę

 

 

 

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

.

 

Licytacja ruchomości (20.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2014r. o godz. 08:30 Międzywodziu, ul. Westerplatte 18 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

pawilon handlowy biało-niebieski (blaszak)

1 [szt.]

400,00 **)

300,00

2

pawilon hndlowy biały (blaszak)

1 [szt.]

400,00 **)

300,00

3

pryzma drewna – bale – sosna

1 [szt.]

1 000,00 **)

750,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli wjazd na posesję będzie zamknięty, zostanie otworzony na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Licytacja ruchomości Fiat Cinquecento (23.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2014r. o godz. 10:00 w lokalu:72-420 Dziwnów, ul. Słowackiego 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Fiat Cinquecento, nr rej. ZKA A 771

1 [szt.]

500,00

375,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Licytacja ruchomości – wędzarnia do ryb (09.10.2014)

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2014r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornikaodbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

wędzarnia do ryb

2 [szt.]

400,00

300,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

 

 

page 1 of 1