OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00013183/5 (23.06.2015)

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00013183/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się drugalicytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Leszka Rodziewicz. Nieruchomość położona jest w Łuskowie 9b, gmina Wolin. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskimprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00013183/5.

Będąca przedmiotem egzekucji nieruchomość stanowi dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 0,8260 ha zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Suma oszacowania wynosi 946.890,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 631.260,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94.689,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość oglądać można będzie w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz.10:45.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00023571/5 (24.06.2015)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00023571/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu – Wydziały Zamiejscowe w Kamieniu Pomorskim, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwszalicytacja nieruchomości należącej do dłużników: Arkadiusza Skrzypczyk i Euniki Skrzypczyk.

Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 829/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny nr 10 położony jest w Dziwnowie przy ul. Dziwnej 3, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Dla lokaluSąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00023571/5, dla nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze 17915. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 52,40 m2.

Suma oszacowania wynosi 148.490,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111.367,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.849,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w miejscu jej położenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (27.05.2015)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2015r. w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 16odbędą się dwie licytacje udziałów w nieruchomościach:

- o godz. 10:00pierwszalicytacja należącego do dłużnika Jacka Misztowta udziału 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Siniechowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu nr 2, 3, 4. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 7,4878 ha. Powierzchnia działki nr 2 wynosi 1,10 ha, z czego: 0,42 ha w klasie RIVa, 0,21 ha w klasie RIVb, 0,47 ha w klasie RV.Powierzchnia działki nr 3 wynosi 2,00 ha, z czego:0,67 ha w klasie RIVa, 0,48 ha w klasie RIVb i 0,85 ha w klasie RV.Powierzchnia działki nr 4 wynosi 4,3878 ha, z czego: 0,4921 ha w klasie RIVa, 0,3851 ha w klasie RIVb, 2,4554 ha w klasie RV, 0,0019 ha w klasie Lz-RV, 0,8878 ha w klasie RVI i 0,1655 ha w klasie Lz-RVI. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00001928/3. Suma oszacowania wynosi 63. 120,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.340,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 6.312,00zł.

- o godz. 11.00pierwsza licytacja należącego do dłużnika Jacka Misztowta udziału 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Kukułowo, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 85/1 i niezabudowaną działkę gruntu nr 88/1. Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 8,73 ha.

Powierzchnia działki nr 85/1 wynosi 7,11 ha, z czego: 0,07 ha w klasie RIVb, 4,73 ha w klasie RV, 2,02 ha w klasie RVI i 0,29 ha w klasie N. Powierzchnia działki nr 88/1 wynosi 1,62 ha, z czego:0,93 ha w klasie ŁV, 0,11 ha w klasie LzŁV, 0,58 ha w klasie PsIV.Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00024376/5. Suma oszacowania wynosi 67. 215,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50.411,25 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 6.721,50zł.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości. W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomości od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 72-400 Kamień Pomorski Szpitalna 16 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00007390/4 (27.05.2015)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Katarzyna Chudy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2015r.r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu VI Zamiejscowy Wydz. Cyw. w Kamieniu Pom. – Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13 sala 209, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Urszuli Tuszyńskiej nieruchomości położonej w Wolinie przy ulicy Matejki 35 (72-510, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00007390/4.

Przedmiotem egzekucji jest działka gruntu o nr 236/6 o powierzchni 0,0361 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, posiadającym 2,5 kondygnacji nadziemnych i garaż o powierzchni zabudowy 85,50 m2 (w tym garaż 18,30 m2). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 246,55 m2. Na parterze budynku znajduje się kuchnia i salon oraz łazienka z wc i hol. Na pierwszym pietrze budynku (do którego wejść można wyłącznie z zewnątrz budynku) znajduje się hol, łazienka z wc i trzy pokoje. Na poddaszu znajduje się jeden pokój i łazienka z wc oraz korytarz.

Suma oszacowania wynosi 365 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274 177,50 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 557,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 26 maja 2015 roku o godz. 10.00 odbędą się oględziny nieruchomości. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

page 1 of 1