•  
  • Nieruchomości
  • LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI O NR KW SZ1K/00007500/9 (16.11.2017)

LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI O NR KW SZ1K/00007500/9 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00007500/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskimna podstawie art. 10136 Kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Ryszarda Oganowskiego udziału 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Nieruchomość stanowi działki nr 5,6,13,240/1 oraz 250 usytuowane w miejscowości Trzebieszewo, w gminie Kamień Pomorski (kod pocztowy 72-400), powiat kamieński, 0014, Trzebieszewo .Obszar całej nieruchomości to 14,4100 ha. Działka posiada następujące użytki gruntowe:

– działka nr 5 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (3,48 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,18 ha) oraz nieużytki (0,38 ha);

– działka nr 6 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (1,84 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,11 ha) oraz nieużytki (0,37 ha);

– działka nr 13 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (2,51 ha) oraz grunty pod rowami o klasie IV (0,08 ha);

– działka nr 240/1 o wskaźniku bonitacji 0,75 stanowi łąki trwałe o klasie IV (2,75 ha), grunty pod rowami o klasie IV (0,08 ha) oraz nieużytki (0,62 ha);

– działka nr 250 o wskaźniku bonitacji 0,51 stanowi łąki trwałe o klasie IV (1,12 ha), grunty pod rowami o klasie II (0,73 ha) oraz nieużytki (2,01 ha).

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00007500/9. Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 129.895,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97.421,25 zł.

Nieruchomość stanowi niezabudowane działki rolne i znajduje się w kompleksie trwałych użytków zielonych, od strony południowej i wschodniej obejmuje łąki, nieużytki i wody w zlewisku rzek Wołczy i Niemicy uchodzących do zatoki kamieńskiej. Przedmiotowe działki znajdują się na północny-zachód od wsi Trzebieszewo, z której do działek prowadzi na odcinku 100,00 m droga z betonowych płyt typu jumbo, a dalej w kierunku północnym droga gruntowa częściowo przebiegająca wzdłuż rowów melioracyjnych, która dochodzi do wału przeciwpowodziowego znajdującego się od południowej strony rozlewiska rzeki Świniec. Działki przylegają do w/w drogi gruntowej. Działki 240/1 i 13 znajdują się w odległości ok. 450,00 m od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działek jest płaski. Na nieużytku działki nr 240/1 znajdują się zakrzaczenia i trzcinowisko. Działki nr 5 i 6 znajdują się w odległosci ok. 900,00 m od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działek jest płaski. Na nieużytkach znajdują się zakrzaczenia i trzcinowiska, w części użytków łąkowych działki były wykaszane. Działka nr 250, od strony zachodniej przylega do wału przeciwpowodziowego i znajduje się około 1,3 km od drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren działki jest niski, w wiekszej części działkę porasta trzcina oraz niepielęgnowane zadrzewienie olchy i zakrzaczenia. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XLVI/592/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 sierpnia 2013 roku dotyczącą aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień Pomorski przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 12.989,50zł, najpóźniej w dniu przetargu. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym do godziny 12.00. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.