LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00025291/2 (16.11.2017)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00025291/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy na podstawie art. 10136 Kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2017r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Norberta Piaseckiego. Nieruchomość stanowi działkę nr 19/3 usytuowaną w miejscowości Sułomino, w gminie Wolin (kod pocztowy 72-510), powiat kamieński, geodezyjny obręb ewidencyjny 0016 Sułomino.Obszar całej nieruchomości to 0,1809 ha. Działka posiada następujące użytki gruntowe:

grunty orne o powierzchni 0,0504 ha, symbol: R, klasa: III b,

grunty orne o powierzchni 0,0430, symbol: R, klasa V,

grunty orne o powierzchni 0,0875, symbol: R, klasa: IVa.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00025291/2. Suma oszacowania wynosi 59.590,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44.692,50zł.

Nieruchomość położona jest w odległości około 500 m na wschód od zabudowań wsi Sułomino, która odległa jest o 500 m na południe od drogi krajowej S3 i około 3 km od Wolina – siedziby gminy. Sułomino jest wsią położoną nad Zalewem Szczecińskim, w którym znaczna część nieruchomości użytkowana jest w okresie letnim jako nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kompleksie podziałowym, na który składa się kilkanaście działek, położonych wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej do brzegu Zalewu Szczecińskiego, do którego odległość od działki wynosi około 300 m. Działka znajduje się w terenie z uzbrojeniem w liniową infrastrukturę elektroenergetyczną zasilaną ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w północno- wschodnim narożniku kompleksu. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w studium gminnym nieruchomość znajduje się na obszarze strefy rekreacji.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości podobne. Sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne, nie stwarzające uciążliwości. Działka posiada przyłącze do sieci elektoenergetycznej – uzbrojenie niepełne. Działka nie jest ogrodzona i zagospodarowana, teren działki porastają zakrzaczenia.

W kancelarii mieszczącej się pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7 w godzinach jej urzędowania (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00) wolno przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5.959,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ponieważ cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotu licytacji od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.