Licytacja ruchomości (04.08.2017)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2017r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 krajalnica automatyczna – niesprawna 1 [szt.] 1 000,00 **) 500,00
2 podgrzewacz – stół jezdny 1 [szt.] 500,00 **) 250,00
3 szafka szefa kuchni – półka wisząca ze stali

nierdzewnej

1 [szt.] 200,00 **) 100,00
4 pralka Samsung 1 [szt.] 250,00 **) 125,00
5 pilarka spalinowa Stihl – uszkodzony tłok 1 [szt.] 400,00 **) 200,00
6 nagrzewnica gazowa REM 10 kW 1 [szt.] 300,00 **) 150,00
7 regały magazynowe druciane 3 [szt.] 100,00 *) **) 50,00
8 kloc masarski ze stali nierdzewnej 1 [szt.] 100,00 **) 50,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać pod adresem 58-500 Jelenia Góra, ul. Mała 9 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Komornikiem.

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.