Licytacja nieruchomości (30.06.2017)

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości (egzekucja uproszczona)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Katarzyna Chudy, Kancelaria komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 1013 index 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika – 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 1/7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika – Edmunda Świerskiego

Przedmiot sprzedaży:

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca przedmiot prawa własności – działka nr 177/1 oraz 177/2, obręb 003, Domysłów, gm. Wolin. Obszar całej nieruchomości to 1,1382 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1K/00026379/0. Granice działki określone są w wyrysie z rejestru gruntów.

Nieruchomość położona jest w kompleksie działek rolnych stanowiących użytki zielone przylegających do Lewieńskiej Strugi – kanału łączącego jeziora Domysłowskie i Żółwińskie na terenie wyspy Wolin. Działki od strony północnej przylegają przez drogę do rowu melioracyjnego, od strony południowej do podobnie położonych użytków zielonych. Od strony północno – wschodniej działka nr 177/2 przylega do drogi o nawierzchni szutrowej, która biegnie ze wsi Domysłów w kierunku Wisełki.

Działki znajdują się w terenie płaskim, z lekkim obniżeniem gruntu w kierunku północnym, – kanału łączącego jeziora. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Na nieruchomości nie występują utrudnienia w użytkowaniu rolniczym.

Działki posiadają następujące użytki gruntowe: działka nr 177/1 – łąki trwałe o powierzchni 0,08 ha (symbol Ł, klasa V), łąki trwałe o powierzchni 0,29 ha (symbol Ł, klasa VI), pastwiska trwałe o powierzchni 0,28 ha (symbol Ps, klasa VI). Całość powierzchni działki nr 177/1 to 0,65 ha. Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,41.

Działka nr 177/2 – łąki trwałe o powierzchni 0,1862 ha (symbol Ł, klasa V), pastwiska trwałe o powierzchni 0,3020 (symbol Ps, klasa IV). Całość powierzchni działki nr 177/2 to 0,4882 ha. Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,54.

Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 65.900,00 zł – dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych.

Wartość rynkowa działki nr 177/1 wynosi 37.630,00 zł

Wartość rynkowa działki nr 177/2 wynosi 28.270,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. działki nr 177/1, 177/2 znajdują się na terenie przeznaczonym na cele rolne – w granicach obszaru Natura 2000, (wartościowych przyrodniczo) z zakazem zabudowy.

Zgodnie z art. 975 kpc jeżeli ma być sprzedane kilka części nieruchomości – dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych części nieruchomości. Jeżeli dłużnik nie wskaże kolejności – Komornik wywoła w pierwszej kolejności licytację działki nr 177/1, następnie działki 177/2 i następnie obu działek łącznie.

Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem art. 2a ust.1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

Egzekucja z w/w nieruchomości odbywać się będzie w trybie uproszczonym – na zasadach licytacji ruchomości.

Suma oszacowania całej nieruchomości SZ1K/00026379/0 wynosi 65.900,00 zł. Suma wywołania wynosi 32.950,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 6590,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przedmiotowym postępowaniu obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Suma oszacowania działki nr 177/1 wynosi 37.630,00 zł. Suma wywołania wynosi 18.815,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 3763,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii.

Suma oszacowania działki nr 177/2 wynosi 28.270,00 zł. Suma wywołania wynosi 14.135,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – tj. 2.827,00 zł. Rękojmia winna być wpłacona na konto kancelarii: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kamieniu Pomorskim 03 12403868 1111 0010 2451 6326, bądź w kasie kancelarii.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.